מצודות על דברי הימים ב יד


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הנכר" - של אלהי הנכר

"והבמות" - הבתים שבהם המזבחות קרוים גם הם בשם במות

"המצבות" - המזבחות העשויות מאבן אחת

מצודת ציון

"ויגדע" - ענין כריתה כמו שקמים גדעו (ישעיהו ט)

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"החמנים" - הצורות העשויות לעבודת החמה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ערי מצורה" - ערי מבצר

"כי שקטה" - והיה לו פנאי לבנותם

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עודנו וגו'" - נחזק הערים בעודם לפנינו עד לא בא האויב

"דרשנו וינח לנו" - על שדרשנו לה' לזה הניח לנו מסביב

מצודת ציון

"ונסב" - ונסבב

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ודורכי קשת" - הדרך לדרוך הקשת ברגל למותחו היטב לירות למרחוק

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בגיא צפתה למרשה" - בהעמק הנראה והנשקף אל העומד במרשה

מצודת ציון

"צפתה" - מלשון צפיה והבטה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אין עמך לעזר" - אין הפרש עמך לעזור בין לעם רב בין למי שאין בו כח כלל

"ובשמך" - בבטחון שמך

"אל יעצר עמך" - אל יעצור אדם כח למולך לעכב הכח בידו להתגבר

מצודת ציון

"נשענו" - ענין תמיכה

"ההמון" - רבוי עם

"אנוש" - הוא שם משמות האדם המורה על חולשתו והוא מלשון אנוש לשברך (ירמיהו ל)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לאין להם מחיה" - עד לא נשאר להם חיות

מצודת ציון

"וישאו" - ולקחו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי היה פחד ה'" - ולא עצרו כח להלחם בהם

"כי בזה רבה" - ולזה התעכבו לשלול את כל הערים

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אהלי מקנה" - אנשי אהל מקנה

מצודת ציון

"וישבו" - מלשון שביה