מצודות על דברי הימים ב טו


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויצא" - יצא ממקומו ובא לפני אסא בשובו מן המלחמה

"בהיותכם" - בעבור היותכם עמו לשמור דברו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וימים רבים" - הנה יהיו ימים רבים לישראל שיעבדו ללא אלהי אמת והם בימי אחז ומנשה והדומים

"וללא כהן מורה" - על הכהן להורות דרכי ה' כמ"ש יורו משפטיך וגו' (דברים לב) ואמר שהם ישאלו דבר ללא כהן הראוי להורות כי אם מאשר יבחרו הם בנביאי הבעל והדומים

"וללא תורה" - לא יחפצו בתורת ה' אבל יחפצו ללא תורה והם דברי כהני עבודת כוכבים

מצודת ציון

"מורה" - מלמד

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישב בצר לו" - וכאשר יהיה צר לישראל ישוב אל ה' וכאשר יבקשוהו ימצא להם

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ובעתים ההם" - בעוד יחזיקו במרדם

"ליוצא ולבא" - בין בדרך ההליכה בין בחזרה

"הארצות" - הם ארצות בני ישראל

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וכתתו גוי בגוי" - ילחמו יהודה עם ישראל

"הממם" - ישברם ויכתתם בכל מיני צרה

מצודת ציון

"וכתתו" - ענין שבירה ורציצה כמו וכתתו חרבותם (ישעיהו ב)

"הממם" - ענין שבירה כמו והמם גלגל עגלתו (שם כח)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואתם" - אבל אתם כאשר החילותם לאחוז בדרכי ה' חזקו בה ואל ירפו ידיכם ממנה לעזבה

"כי יש שכר" - הרבה שכר נכון לפני המקום ליתן גמול פעולתכם

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והנבואה" - וכששמעו את הנבואה של עודד הנביא כי גם הוא התנבא כדברים האלה ועם שלא נזכר במקרא

"השקוצים" - העבודת כוכבים המאוסים כשקצים

"ויחדש" - תקנו ובנהו מחדש

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"נפלו" - ענין הטיה כמו ותפל מעל הגמל (בראשית כד) ור"ל נטו עצמם להיות תחת ממשלתו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מן השלל הביאו" - מן השלל אשר הביאו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ובתרועה" - ר"ל בקול שמחה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי בכל לבבם" - לא מהכרח מצות המלך לשיהיו עצבים בדבר

"וימצא להם" - ולזה היה נמצא להם והניח להם מסביב

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אם אסא" - אם אביו היתה ועל שגדלתו קראה אמו

"מגבירה" - מהיות עוד גבירה מושלת לבל תסית אנשים לעבודת כוכבים

"אשר עשתה" - על אשר עשתה מפלצת והיא דמות מה להיות לעבודת גלולים וכמו שהעבודת גלולים נקראים עצבים ע"ש שמעציב לב עובדיהם כן יקרא מפלצת כי מביא רעדה כי הוא מלשון פלצות בעתתני (ישעיהו כ"א)

"וידק" - עשאה דק דק

"וישרוף בנחל קדרון" - רצה לומר שרפה והשליך אפרה בנחל קדרון כי אפר עבודת כוכבים אסור בהנאה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והבמות" - אשר היו עשויות לשמים ולפי שכאשר נבנה הבית נאסרו הבמות בכל מקום לזה יחשב לחטא

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"קדשי אביו" - אולי אחר שהקדיש חזר ולקחם מן ההקדש והביאם אסא לבית ה'

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומלחמה" - בינו ובין מלך ישראל

"עד שנת שלשים וחמש" - עד סוף שנת ל"ה למלכות אסא