מצודות על דברי הימים ב יג


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בשנת שמונה עשרה" - כי ירבעם ורחבעם מלכו כאחד ומת רחבעם בי"ז למלכו ובשנה הבאה מלך אביה שהיא בי"ח לירבעם

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מיכיהו בת אוריאל" - היא מעכה בת אבישלום הנזכרת למעלה ושתי שמות היו לה ולאביה וכמוהו רבים בזה הספר

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויאסור" - ראש המלחמה נקרא אוסר על כי הוא מעמיד את אנשי המלחמה וקושר אותם באזהרות בעניני המלחמה וכן מי יאסור המלחמה (מלכים א' כ')

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מעל להר צמרים" - ר"ל במקום גבוה מן ההר

מצודת ציון

"צמרים" - מלשון גובה כמו צמרת הארז והוא הסעיף העולה למעלה מכולם (יחזקאל יז)

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הלא לכם לדעת" - ר"ל הלא כולכם יודעים

"ברית מלח" - בכריתת ברית המתקיים כמלח הזה המתקיים ואינו מסריח

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"היה נער" - ר"ל בלא אמוץ הלב כנער בשנים

"ורך לבב" - הוא הפוך מן קשה הלב ור"ל שהיה מתפחד לרדת במלחמה

"ולא התחזק" - לקחת המלוכה מיד ירבעם

מצודת ציון

"רקים" - פחותים ורקים מכל מעלה

"בליעל" - בלי עול ר"ל שפרקו עול שמים

"ויתאמצו" - התחזקו

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ביד בני דוד" - הנתונה ביד בני דוד

"ואתם המון רב" - ר"ל ואם הבטחון הוא בעבור שאתם המון רב והלא עמכם עון עגלי הזהב ולא תוכלו לעמוד עם כי אתם המון רב

מצודת ציון

"המון" - ענין רבוי ולתוספת ביאור אמר רב

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הדחתם" - על ידיכם נדחו ממקומם ובאו לשבת עמדי וזה על כי לא הנחתם לבוא לשרת בבית ה'

"כל הבא" - כל הרוצה לחנך עצמו לעבודה

"בפר וגו'" - היה לכהן לעגלי הזהב

מצודת ציון

"למלא ידו" - ענין חנוך כמו ומלאת את ידם (שמות כח)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואנחנו" - אבל אנחנו ה' הוא אלהינו

"בני אהרן" - המה בני אהרן

"במלאכת" - המה במלאכתם המוטל עליהם לשורר בבית ה'

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומקטירים" - הוא חוזר על בני אהרן

"בבקר בבקר" - ר"ל בכל בוקר

"ומערכת" - ועורכים מערכת לחם הפנים

"ומנורת וגו'" - ר"ל וזהירים הם בדבר המנורה לבער את הנרות בכל ערב

מצודת ציון

"ומערכת" - ענין סדור

"ונרותיה" - כעין בזיכין והשמן והפתילה נתון בהם

"לבער" - להדליק כמו ובער עליה הכהן (ויקרא ו)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בראש" - ללכת בראש המלחמה

"להריע עליכם" - להעלות זכרונינו לטובה כמ"ש וכי תבואו מלחמה וגו' והרעותם וגו' ונזכרתם וגו' (במדבר י)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הסב" - הסתיר אנשים במארב וסיבב אנשי המארב לבוא מאחרי בני יהודה

"ויהיו" - ירבעם והעם אשר עמו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"המלחמה" - אנשי המלחמה

"מחצרים" - היו תוקעים בחצוצרות ולתוספת ביאור אמר בחצוצרות

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויריעו" - תרועת נצחון כי בטחו בה' שינצחו המלחמה

"נגף" - הכה והחליש

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"בנותיה" - הכפרים הסמוכים לה

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא עצר כח" - לא היה יכול להתחזק עוד בימי אביה

"וימת" - ר"ל היה מנוגף ומוכנע עד כי מת בימי אסא בנו

מצודת ציון

"עצר" - ענין עכבה

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויתחזק" - וכאשר התחזק במלוכה נשא לו נשים וגו'

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"במדרש" - בספר מדרש של הנביא עדו ונקרא כן ע"ש שבו היה נדרש ספור עניני המלכים

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שקטה הארץ" - נחה מן המלחמה