מצודות על דברי הימים ב יב


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי מעלו בה'" - ובעון זה בא עליכם האויב 

מצודת ציון

"מעלו" - פשעו ומרדו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לובים וגו'" - שמות עבודי כוכבים הם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כמעט לפליטה" - ר"ל פליטה מועטת

"ביד שישק" - להיות נשחתים בידו 

מצודת ציון

"לפליטה" - הצלה ושארית

"תתך" - ענין יציקה והרקה כמו ותתך עלינו האלה (דנייאל ט)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידעו וגו'" - ידעו מה טוב אם לעבוד את ה' אם לעבוד ממלכות הארצות כי אילו עבדו את ה' לא היו מושלים בהם הממלכות

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תחתיהם" - במקומם

"והפקיד" - מלשון פקדון

"על יד" - ביד

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונשאום" - להגן עליו מהאויב הבא פתאום

"והשיבום" - אחרי בואו לבית המלך 

מצודת ציון

"מדי" - מתי ר"ל בכל עת וכן מדי עלותה (שמואל א א)

"תא" - ענין חדר מה כמו והתא קנה אחד (יחזקאל מ)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובהכנעו" - בעבור הכנעו שב וגו' ולא אמר להשחית בכליון גמור

"וגם ביהודה" - באנשי יהודה נמצאו דברים טובים וישרים והגין עליהם זכותם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי בן ארבעים ואחת וגו'" - ועל שהיה גדול בשנים היה בו כח להתחזק

"מכל שבטי" - מכל ערי שבטי ישראל

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעש הרע" - בעבור שהיתה אמו בת עובד גלולים ולמדה אותו לעשות הרע

"כי לא הכין לבו" - לא חקר להשכיל לדרוש את ה' לדעת אותו כי סמך על מה שלמדתו אמו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להתיחש" - ר"ל בספריהם אשר יסופר בהם זכרון היחוס

"כל הימים" - המלחמות שביניהם היה כל הימים ועם כי מתחלה שב רחבעם מלהלחם בירבעם בדבר הנביא מ"מ לאחר זמן חזר להלחם עמו כל הימים עד מותו