מצודות על דברי הימים ב יא


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ובנימין" - כי גם עליהם מלך על כי ירושלים עיר המלוכה היתה לנחלה ליהודה ובנימין ומפני כבוד שבט יהודה לא הוזכרו בנימין עמהם כי אינם רק טפלים להם

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ביהודה ובנימין" - היושבים בארץ יהודה ובנימין

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למצור ביהודה" - בארץ יהודה בנה ערים להיות ערי מבצר להשגב בהן

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר ביהודה ובנימין" - מהם היו בנחלת יהודה ומהם בבנימין

"ערי מצורות" - להיות ערי מבצר

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויחזק" - חזקם בכל עת

"ואוצרות מאכל" - להכין על עת המצור

מצודת ציון

"נגידים" - פקידים

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"להרבה מאד" - בהרבה מיני חוזק

"ויהי לו וגו'" - ולא עלה עליו מלך ישראל ללקחם מאתו בעבור חוזק הערים

מצודת ציון

"צנות" - מלשון צנה והוא מכלי מלחמה

"ורמחים" - כעין חנית

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"התיצבו עליו" - באו מכל גבולם להתיצב ולעמוד בארץ יהודה תחת ממשלתו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"את מגרשיהם" - שהיו להם בארץ עשרת השבטים

"כי הזניחם" - הכריחם לעזוב עבודת המקום מלכהן לה' ולא נתנם ללכת לבית המקדש ולזה עזבו את מגרשיהם והלכו ליהודה

מצודת ציון

"הזניחם" - ענין עזיבה כמו זנח ה' מזבחו (איכה ב)

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויעמד לו" - ירבעם העמיד לעצמו כהנים ולא מבני אהרון

"לשעירים" - שדים הנראים בדמות שעירים למי שמאמין בהם

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואחריהם" - אחרי בוא הכהנים והלוים

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויחזקו" - הבאים ההם חזקו מלכות יהודה והיו ידם עמהם

"כי הלכו" - הבאים ההם הלכו בדרך דוד לעבוד את ה'

מצודת ציון

"ויאמצו" - מלשון אומץ וחוזק

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ירימות" - לא נזכר בבני דוד ואולי נזכר הוא בשמו האחר

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותלד לו" - האחת מהן

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויעמד לראש רחבעם" - רחבעם העמיד לראש את אביה להיות לנגיד בכל אחיו כי חשב להמליכו אחר מותו ולזה העמידו בחייו לנגיד

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויבן" - הבין בדבר מרד ופחד ממנו ולזה התחזק במה שפזר את כל בניו לכל ארצות יהודה ובנימין לכל ערי המבצר לשמרו מן המרד

"לרוב" - לבל יצטרכו לשאול מאת העם

"וישאל המון נשים" - להשיאם לבניו למען יתחזק במלוכה בעזר אבות הנשים

מצודת ציון

"ויפרץ" - ענין התחזקות כמו מה פרצת (בראשית לח)

"המון" - ענין רבוי