מצודות על דברי הימים ב י


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי שכם וגו'" - בחשבם אשר בירושלים בהיות מקומו יתחזק למלוך מבלי למלאות שאלתם

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כשמוע" - שמת שלמה

"והוא במצרים" - כשעוד היה במצרים

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישלחו ויקראו לו" - ללכת עמהם אל רחבעם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הקשה את עולנו" - לכלכל בני ביתו הרב ומרבית הסוסים ואמרו במשל מעול כבד ההושם על צואר הבהמה

"ועתה" - הואיל ואינך בגודל מעלת אביך אשר באו לראות פניו מאפסי ארץ א"כ מה לך להרבות באנשי בית וסוסים עזוב אותם והקל עולנו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עוד שלשת ימים" - התעכבו עוד שלשת ימים ואח"ז שובו אלי

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לטוב" - לאיש טוב לדבר רכות

"ורציתם" - תרצה אותם בדברי רצוי ופיוס

"והיו לך" - אז יהיו לך לעבדים לעולם כי תמלוך בכל אשר תאוה נפשך

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעזב" - כי לא ישרה בעיניו

"גדלו אתו" - יחד מקטנותם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קטני" - אצבעי הקטן היא עבה יותר משתי מתני אבי כאומר אני במעלה יותר מאבי ומהצורך להרבות סוס ובני בית

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועתה" - הואיל וארבה סוס ובני בית עם כי אבי הכביד עליכם עול כבד הנה אני אוסיף עול כי הכל יהיה עליכם לכלכל

"יסר אתכם" - למלאות די מחסורו

"בעקרבים" - המכאיב יותר 

מצודת ציון

"העמיס" - ענין הטענת משא כמו ויעמוס איש על חמורו (בראשית מד)

"יסר" - מכת יסורין

"בשוטים" - ענין שרביט כמו שוט לסוס (משלי כו)

"בעקרבים" - הם מיני קוצים וכן ואל עקרבים אתה יושב (יחזקאל ב)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אכביד" - אני אכביד העול ועוד אני אוסיף עליו בכל פעם ודבר בגאוה ובגודל לבב

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל העם" - אשר שאלו להקל העול

"כי היתה נסיבה" - לא לגודל סכלותו לא שמע אל העם כי אם מה' היתה

"אל ירבעם" - שימלוך הוא כמ"ש במלכים א' (יא) 

מצודת ציון

"נסבה" - מלשון סבה והוא ענין הקפת הדבר והגורם לה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכל ישראל ראו כי וגו'" - ר"ל וכל ישראל כאשר ראו לא שמע המלך להם אז השיבו העם את המלך וגו'

"מה לנו" - ר"ל מהו החלק הניתן לנו בעבור דוד לשנהיה עבדים לזרעו

"ולא נחלה" - אבל לא ניתן לנו נחלה בעבור בן ישי

"איש לאהליך ישראל" - אתם ישראל לכו כ"א לאהלו ולא תמליכו אותו

"עתה" - ר"ל אתה רחבעם הבא מדוד מעתה ראה בהנהגת ביתך כאחד העם ואין לך עסק במלוכה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישלח" - שלח את העם להחזירם בדברי רכות

"התאמץ וגו'" - כי פחד לנפשו 

מצודת ציון

"וירגמו" - כן נקרא השלכת אבנים

"התאמץ" - מלשון אומץ וחוזק

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד היום הזה" - ר"ל עד אשר גלו מארצם 

מצודת ציון

"ויפשעו" - ענין מרידה וכן ויפשע מואב (מלכים ב א)