מצודות על דברי הימים ב י


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי שכם וגו'" - בחשבם אשר בירושלים בהיות מקומו יתחזק למלוך מבלי למלאות שאלתם

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כשמוע" - שמת שלמה

"והוא במצרים" - כשעוד היה במצרים

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישלחו ויקראו לו" - ללכת עמהם אל רחבעם

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הקשה את עולנו" - לכלכל בני ביתו הרב ומרבית הסוסים ואמרו במשל מעול כבד ההושם על צואר הבהמה

"ועתה" - הואיל ואינך בגודל מעלת אביך אשר באו לראות פניו מאפסי ארץ א"כ מה לך להרבות באנשי בית וסוסים עזוב אותם והקל עולנו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עוד שלשת ימים" - התעכבו עוד שלשת ימים ואח"ז שובו אלי

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לטוב" - לאיש טוב לדבר רכות

"ורציתם" - תרצה אותם בדברי רצוי ופיוס

"והיו לך" - אז יהיו לך לעבדים לעולם כי תמלוך בכל אשר תאוה נפשך

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויעזב" - כי לא ישרה בעיניו

"גדלו אתו" - יחד מקטנותם

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"קטני" - אצבעי הקטן היא עבה יותר משתי מתני אבי כאומר אני במעלה יותר מאבי ומהצורך להרבות סוס ובני בית

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועתה" - הואיל וארבה סוס ובני בית עם כי אבי הכביד עליכם עול כבד הנה אני אוסיף עול כי הכל יהיה עליכם לכלכל

"יסר אתכם" - למלאות די מחסורו

"בעקרבים" - המכאיב יותר

מצודת ציון

"העמיס" - ענין הטענת משא כמו ויעמוס איש על חמורו (בראשית מד)

"יסר" - מכת יסורין

"בשוטים" - ענין שרביט כמו שוט לסוס (משלי כו)

"בעקרבים" - הם מיני קוצים וכן ואל עקרבים אתה יושב (יחזקאל ב)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אכביד" - אני אכביד העול ועוד אני אוסיף עליו בכל פעם ודבר בגאוה ובגודל לבב

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אל העם" - אשר שאלו להקל העול

"כי היתה נסיבה" - לא לגודל סכלותו לא שמע אל העם כי אם מה' היתה

"אל ירבעם" - שימלוך הוא כמ"ש במלכים א' (יא)

מצודת ציון

"נסבה" - מלשון סבה והוא ענין הקפת הדבר והגורם לה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וכל ישראל ראו כי וגו'" - ר"ל וכל ישראל כאשר ראו לא שמע המלך להם אז השיבו העם את המלך וגו'

"מה לנו" - ר"ל מהו החלק הניתן לנו בעבור דוד לשנהיה עבדים לזרעו

"ולא נחלה" - אבל לא ניתן לנו נחלה בעבור בן ישי

"איש לאהליך ישראל" - אתם ישראל לכו כ"א לאהלו ולא תמליכו אותו

"עתה" - ר"ל אתה רחבעם הבא מדוד מעתה ראה בהנהגת ביתך כאחד העם ואין לך עסק במלוכה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישלח" - שלח את העם להחזירם בדברי רכות

"התאמץ וגו'" - כי פחד לנפשו

מצודת ציון

"וירגמו" - כן נקרא השלכת אבנים

"התאמץ" - מלשון אומץ וחוזק

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עד היום הזה" - ר"ל עד אשר גלו מארצם

מצודת ציון

"ויפשעו" - ענין מרידה וכן ויפשע מואב (מלכים ב א)