מצודות על דברי הימים ב ט


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לנסות" - לשאלו דברים סתומים קשה הידיעה לבחון חכמתו אם יוכל להגידם

"עם לבבה" - אשר הסתירה מכל אדם ושמרה בלבבה ולא גלתה מאז לחשוש שיהיה הדבר נשמע לשלמה

מצודת ציון

"לנסות" - מלשון נסיון

"בחידות" - דברים סתומים קשה ההבנה

"בחיל" - ענין עושר ורכוש כמו חילך וכל אוצרותיך (ירמיהו יז)

"כבד" - ענין רבוי

"יקרה" - תשובה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"את כל דבריה" - אשר שאלה אותו

"אשר לא הגיד לה" - אשר לא יוכל להגיד לה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יספת" - החכמה הנמצא בך מרובה יותר מאשר הוגד לי

מצודת ציון

"מרבית" - מלשון רבוי

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"באהבת" - בעבור שה' אוהב את ישראל שיתקיימו לעולם לזה העמידך למלוך בם להנהיגם במישור לפי רוב החכמה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא היה כבושם ההוא" - בכמות רב מאד

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"אלגומים" - הוא הפוך מן אלמוגים והוא מין עץ יקר

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מסלות" - הוא העלייה שזכר למעלה שהיתה כעין מסלה

"לבית ה' ולבית המלך" - ר"ל מזה לזה

"לשרים" - למשוררים

"כהם" - ברוב הגודל

"לפנים" - קודם הזמן הזה

מצודת ציון

"מסלות" - מלשון מסילה ודרך

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל חפצה" - מהדברים היקרים שראתה בבית שלמה

"מלבד אשר הביאה" - ר"ל מלבד אשר נתן לה מעצמו זולת שאלתה מול התשורה אשר הביאה היא לשלמה

"ותהפוך" - הפכה פניה והלכה לה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר בא" - מן אופיר

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לבד" - חוץ הזהב הבא לו מאנשי התרים והסוחרים שהיו מביאים

מצודת ציון

"התרים" - הוא מלשון לתור את הארץ (במדבר יג)והם הסוחרים הקטנים המחפשים ומרגלים אחר סחורה לקנותה במקום הזול

"ופחות" - שלטונים כמו פחת יהודה (חגי א)

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שש מאות זהב" - רצה לומר דינרי זהב

"יעלה" - היה נכנס בו

מצודת ציון

"צנה" - הוא כעין מלבוש מקיף הגוף להציל ממכת חרב כמו כצנה רצון תעטרנו (תהלים ט)

"שחוט" - נמשך כמו חץ שחוט (ירמיהו ט)ור"ל זהב טוב הנמשך כשעוה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בבית יער הלבנון" - בית גדול עשה ביער הלבנון כמ"ש במלכים א'

מצודת ציון

"מגנים" - כלים עשוים לאחזם במלחמה להגן

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"שן" - שן הפיל

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וכבש בזהב" - קודם שעלו על המעלות היה עשוי כבש מזהב ודרך בו עלה במעלות לשבת על הכסא

"לכסא מאחזים" - חוזר הוא על המעלות לומר שהם היו מאחזים לכסא

"וידות" - כעין זרועות יצאו אצל מקום הישיבה להשען בהם

"אריות" - עשוים מזהב

מצודת ציון

"מעלות" - מדרגות

"וכבש" - עשוי כעין גשר משופע ובמשנה רצין ועולין בכבש (יומא כב)

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מזה ומזה" - ששה מזה וששה מזה

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הולכות תרשיש" - אשר היו הולכות אל תרשיש ואחת לשלש שנים תבאנה מתרשיש ונושאות זהב וגו' (ויתכן שאין זה אופיר האמור למעלה ולשתי המקומות שלח אניות)

מצודת ציון

"שנהבים" - שן הפיל

"וקופים" - שם חיה קוף ונזכר בדרז"ל (יומא כט)

"ותוכים" - הם העופות יפות הנוצות בחלוף הגוונים וקרויים טווס

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מבקשים וגו'" - היו חפצים לראות את פני שלמה

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"דבר שנה בשנה" - מנהג שנה בשנה כי כן היה עת בואם פעם בשנה

מצודת ציון

"ושלמות" - מלבושים

"נשק" - כלי זיין

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ארבעת אלפים אוריות" - ובכל אחת עמדו עשרה סוסים וז"ש במלכים א' (ה) ארבעים אלף אורות ור"ל ארבעים אלף סוסים עמדו באורות

"ויניחם" - מקצתם הניח בערי הרכב ומקצתם נשארו עם המלך בירושלים

מצודת ציון

"אוריות" - אבוסים כי אבוס בעליו (ישעיהו א)תרגומו אוריא והוא מקום מאכל הבהמות

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מן הנהר" - היוצא מן העדן והוא תחלת המזרח

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויתן וגו' כאבנים" - הניחם ברחוב העיר כאבנים ובעבור כי היו רבי המשקל לא היה מהאפשר לשאתם ולגנבם

"אשר בשפלה" - הגדלים בשפלה הרבה מאוד

מצודת ציון

"כשקמים" - מין אילן תאנים

"בשפלה" - בעמק

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומוציאים" - אנשי מצרים היו מוציאים סוסים מארצם להביא לשלמה וכן מכל הארצות

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הראשונים" - בראשית ימיו ובאחרית ימיו

"על דברי נתן" - על הספר אשר כתב נתן הנביא ובספר נבואת אחיה ובספר חזות יעדו החוזה בספור הנבואה שנבא על ירבעם (וכל הספרים האלה אינם נמצאים אצלנו)

מצודת ציון

"ובחזות" - ענין מראות נבואה ור"ל בספר נבואות

"יעדו" - הוא עדו החוזה

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על כל ישראל" - לפי שגם דוד מלך ארבעים שנה ולא היו כולם על ישראל כי בחברון מלך שבע שנים וששה חדשים על יהודה לבד לכן אמר כי שלמה מלך על כל ישראל כל הארבעים שנה