מצודות על דברי הימים א כח ח


מצודת דוד

"לעיני כל ישראל" - ר"ל בפני כולכם אני מזהיר אתכם לאמר שמרו ודרשו וגו'

"ובאזני אלהינו" - כאומר וה' יהיה לעד

"למען תירשו" - למען יתקיים לכם ירושת הארץ ולהנחיל אותה לבניכם ובניכם לבניהם וכן עד עולם