מצודות על דברי הימים א כח


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"המשרתים" - חוזר הוא על המחלקות

"ולכל גבור חיל" - כפל הדבר לומר שאיש לא נעדר מכל הגבורים

מצודת ציון

"הסריסים" - ענין שררה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על רגליו" - כאומר עם כי תשש כחו בעבור הזקנה עם כל זה התחזק לעמוד על רגליו לכבוד שרי ישראל הנאספים אליו

"עם לבבי לבנות" - עם לבבי היה לבנות בית וגו' וגם הכינותי כל המצטרך לה

מצודת ציון

"ולהדום" - הוא שרפרף הכסא הנתון תחת רגלי האדם כשהוא יושב כמו והארץ הדום רגלי (ישעיהו סו)ואחז במשל מדרך האדם

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ודמים שפכת" - ולכן מנעו מלבנות וכאשר מנע מלהניף ברזל על המזבח על שעושים ממנו כלי רציחה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויבחר וגו'" - כאומר אולם לא לעון יחשב הדם ההוא ולא נמאסתי בעבור זה מן המלוכה אלא נבחרתי עד עולם כל ימי חיי

"בחר לנגיד" - להיות מלך מזרעו

"בית אבי" - בחר את בית אבי

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויבחר בשלמה" - בא לרמז שלא נשא בחטא את בת שבע כי אילו היתה בחטא לא היה נבחר בנה למלוכה הואיל ובניו מרובים ויש א"כ מי למלוך זולתו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לי לבן" - להיות אהוב לי כבן

"לאב" - לחמול עליו כאב על בנו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כיום הזה" - אשר עתה הוא מתחזק לעשות מצות ה'

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לעיני כל ישראל" - ר"ל בפני כולכם אני מזהיר אתכם לאמר שמרו ודרשו וגו'

"ובאזני אלהינו" - כאומר וה' יהיה לעד

"למען תירשו" - למען יתקיים לכם ירושת הארץ ולהנחיל אותה לבניכם ובניכם לבניהם וכן עד עולם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"דע את אלהי אביך" - כאומר חקור בשכלך לדעת אותו ואם תקצר השכל עכ"ז לא תעזבנו כי אלהי אביך הוא וסמוך על הקבלה כי בודאי האב מעמיד את בנו על האמת

"ובנפש חפצה" - ר"ל מאהבה ומרצון ולא מיראת העונש

"דורש ה'" - דרושים הם לפניו לדעת כל מה בהם

"וכל יצר מחשבות" - כל פעולת המחשבות הוא מבין

"אם תדרשנו" - להשכיל גדולת רוממותו

"ימצא לך" - ר"ל יפתח לבבך לדעת ולהבין

"יזניחך לעד" - יעזבך לעולם אם לא תשוב לו

מצודת ציון

"יצר" - הוא ענין פעולה כמו מי יצר אל (שם מד)

"יזניחך" - ענין עזיבה כמו למה זנחתני (תהלים מג)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ראה עתה" - הגדולה הנתונה לך מה'

"למקדש" - להיות לו למקדש

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויתן דויד וגו'" - ר"ל למדו ומסר בידו

"האולם" - אשר לפני ההיכל

"ואת בתיו" - בית החליפות שמזה ומזה

"ובית הכפורת" - הוא בית קדש הקדשים

מצודת ציון

"תבנית" - ענין תואר וצורה

"וגנזכיו" - מקום האוצרות והוא מלשון גניזה והטמנה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל אשר היה ברוח עמו" - ר"ל אשר נגלה לו ברוח הקדש תבנית הנעשית לחצרות וגו'

"לאוצרות בית האלהים" - אשר בהם יניחו הנדבות על תיקון בדק הבית

"ולאוצרות הקדשים" - אשר בהם יניחו הממון שעל קרבנות הצבור

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולמחלקות" - גם מסר בידו סדר מחלקות הכהנים והלוים והממונים על כל מלאכת עבודת הבית ואת תבנית כל כלי עבודה

מצודת ציון

"ולמחלקות" - ואת מחלקות והלמ"ד היא במקום את כמו לכל כליו (שמות כז)ורבים כמוהו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לזהב" - לכלי הזהב מסר בידו במשקל הראוי לזהב לכל כלי וכלי

"לכל כלי הכסף במשקל" - ר"ל במשקל הראוי לכסף כי לא ישוה משקל הכסף למשקל הזהב

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומשקל" - גם מסר לו משקל לעשרה המנורות שעשה שלמה מזהב הם ונרותיהם העשויין כעין בזיכין לשום בהם השמן והפתילות

"במשקל מנורה" - כמה יהיה משקל של כ"א ומשקל נרותיה

"ולמנורות הכסף" - עשויים להעמידם בלשכת הכהנים להאיר להם בעת יאכלו הקדשים בלילות

"כעבודת" - כפי המשקל הראוי לפי מלאכת תבניתה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואת הזהב וגו'" - משקל הזהב להשלחנות העשוי למערכת לחם הפנים

"וכסף" - משקל הכסף לשלחנות הכסף העומדים בעזרה להפשיט עליהם את הקרבנות ועם שלא הוזכרו בבנין שלמה נזכרים הם בבנין יחזקאל וכן היו בבית שלמה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והמזלגות וגו'" - גם מסר לו תבנית כל הכלים האלה

"זהב טהור" - שהיה מזהב טהור

"במשקל" - כמה יהיה משקל כ"א

מצודת ציון

"והמזלגות" - שם כלי בעלת השינים ובו תוחבים הבשר להעלות מן היורה

"והמזרקות" - הספלים אשר יקבלו בהם הדם לזריקה

"והקשות" - סניפין כעין יתדות עמדו אצל השולחן מזה ומזה לצורך לחם הפנים כמ"ש בתורה

"ולכפורי" - גם המה כעין מזרקות וכן כפורי זהב משנים (עזרא א)ועל שם שהכהן הזורק מקנח ידו בשפתו קרויים כפורי ובדרז"ל ובעי לכפורי ידיה (גיטין נו)

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולמזבח" - את המזבח שהיה מזהב מזוקק מסר לו כמה יהיה משקלו

"ולתבנית המרכבה" - וחוזר ומפרש שהם הכרובים שעמדו בארץ להיות פורשים כנפיהם לסכך על הארון והיו דומים למעשה חיות המרכבה אשר פני אדם להנה כי גם אל הכרובים היה פני תינוק

מצודת ציון

"מזוקק" - ענין צרוף כמו מזוקק שבעתים (תהלים יב)

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הכל בכתב" - ר"ל כן אמר דויד לשלמה הנה לך הכל מסודר בכתב אשר מיד ה'

"עלי השכיל" - ר"ל אשר באה עלי מידו להשכילני כל מלאכת התבנית של הבית וכל כליו

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אל תירא" - לחשוב שלא תוכל לגמור את הכל

"עד לכלות" - עד אשר תשלים את הכל

מצודת ציון

"תחת" - ענין פחד ושבר

"לכלות" - להשלים

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לכל עבודת" - המופקדים לכל עבודת בית האלהים

"ועמך" - הם יהיו עמך לעזור בכל מלאכה

"לכל נדיב" - את כל מי מהם אשר נדבו לבו בחכמה להשכיל לעשות את כל העבודה המצטרך אל הבנין

"לכל דבריך" - המה נכונים לעשות את כל דבריך