מצודות על דברי הימים א כ


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויצר" - מלשון מצור 

מצודת דוד

"תשובת השנה" - ר"ל בעת תשובת השמש אל הנקודה ההיא בעצמה שהיתה בה בעת צאת המלכים בשנה העברה להלחם בישראל ולעזור לבני עמון כמ"ש למעלה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מלכם" - העבודת כוכבים הקרויה מלכום או כפשוטו

"יקרה" - חשובה 

מצודת דוד

"ותהי על ראש דויד" - למעלה מראשו היתה תלויה כשהוא יושב על הכסא כי איך יסבול על ראשו משא של ככר

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וישר" - כלי המלא פגימות אשר יכרתו בו העצים קרוי משור כמו אם יתגדל המשור (ישעיהו י)ועל שם שכורתים בו העצים ע"י גרירה קרוי ג"כ מגרה כמו מגררות במגרה (מלכים א ז) והיה די לומר וישר שפירש חתך במשור אבל לתוספות ביאור אמר במגרה וכן רתקו בזיקים (נחום ג)

"ובחריצי הברזל" - כלי ברזל עשוי חריצים כמו כי לא בחרוץ יודש קצח (ישעיהו כח)

"ובמגרות" - גם הם כלים מלאים פגימות אבל קטנים הם מן המשור

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הרפאים" - הענקים כמו נשאר מיתר הרפאים (דברים ג)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כמנור אורגים" - הוא העץ העגול אשר האורג כורך בו חוטי השתי ובמשנה נקרא כובד (שבת קג) 

מצודת דוד

"ועץ חניתו" - הוא בית יד החנית

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"להרפא" - להענקה 

מצודת דוד

"איש מדה" - בעל מדה גדולה וכן אנשי מדות (במדבר י"ג)

"שש ושש" - לכל אחד היו שש ולשלא נחשוב שבשתי ידיו וכן בשתי רגליו היו שש ג' לכל אחת לזה אמר עשרים וארבע

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויחרף" - חרפם בדברים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אל נולדו" - כמו אלה נולדו וכן כל התועבות האל (ויקרא י"ח)