מצודות על דברי הימים א יט


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי עשה וגו'" - ארז"ל שהחסד היה שהחיה את אחיו אשר ברח אליו מאת מלך מואב כשהמית את אביו וביתו אחר שהוליכם אליו מן מערות עדולם כמ"ש בשמואל א'

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לחקור" - מלשון חקירה וחפוש

"ולהפוך" - תרגם יונתן ולמבדק כי הבודק דבר מה מהפכה מעבר אל עבר

"ולרגל" - גם הוא ענין חקירה וחפוש 

מצודת דוד

"המכבד דוד את אביך בעיניך" - וכי סבור אתה שדוד מכבד את אביך בעיניך על כי שלח לך מנחמים

"הלא" - באמת לא שלח כי אם לרגל הארץ

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מדויהם" - מלבושיהם כמו וילבש שאול וכו' מדיו (שמואל א יז)

"המפשעה" - כמו המפסעה בסמ"ך והוא מלשון פסיעה ור"ל הרגלים שפוסעים בהם והוא כינוי לעגבות שהיא ברגלים ממעל ושמה יכלה חצי המלבוש 

מצודת דוד

"בחצי" - במחצית ארכם והוא עד המפשעה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יצמח" - יגדל 

מצודת דוד

"וילכו" - שלוחיהם

"על האנשים" - בעבור מקרה האנשים

"וישלח לקראתם" - לאמר להם לשבת ביריחו האמור בסוף המקרא והפסוק לומר הסיבה למה לא באו למלך ואמר כי היו נכלמים ולכן שלח לקראתם

"ושבתם" - לביתכם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי התבאשו" - התעיבו את עצמם בעיני דוד כדבר הנבאש ולזה פחדו מן המלחמה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פתח העיר" - מול פתח שער עירם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פני המלחמה" - פני אנשי המלחמה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חזק ונתחזקה" - חזק אתה והעם אשר עמך וגם אנו נתחזק

"בעד עמנו" - שלא ילכו בשבי

"ובעד ערי אלהינו" - שלא יכבשום האויב

"וה' הטוב וגו'" - ר"ל ואם בכל ההתחזקות לא נועיל יעשה ה' הטוב בעיניו ונקבל באהבה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויערוך אליהם" - הכין עצמו לערוך אליהם מלחמה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שבעת אלפים" - ובשמואל ב' לא חשב כי אם החשובים שבהם אף לא זכר שם אנשי רגלי וזכר הפרשים ולא זכרם הנה ומה שמקרא אחד סותם גלה השני וכמוהו רבים במקרא

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישלימו" - עשו שלום

"לא אבה" - ולא רצה עוד להושיע וגו'