מצודות על דברי הימים א יז כז

<< מצודות על דברי הימים א • פרק יז
א • ב • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"ועתה הואלת" - ר"ל והואיל וכן הוא אין צורך מעתה להתפלל עוד על הדבר אבל שאלתי רצה נא לברך וגו' שיהיו לעולם לפניך ר"ל ברכה במתנת לב טהור ללכת בתורתך בכדי שיהיו ראויים לקבל החסד הגדול הזה

"כי אתה וגו'" - ר"ל הלא כבר ברכת ומבורך לעולם כי אין שום מניעה מפאת המברך ולזה אשאל עוד שגם לא יהיה מניעה מצד המקבל הברכה

מצודת ציון

"הואלת" - ענין חפץ ורצון כמו ויואל משה (שמות ב)