מצודות על דברי הימים א יד


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועצי ארזים" - ובידם עצי ארזים

"וחרשי" - גם שלח לו אומנים הבונים קיר אבנים ובנין עצים

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידע דויד" - במה שעם לא ידעו יעבדהו ידע שה' הכינו למלך

"בעבור עמו" - ר"ל גם ידע אשר בעבור ישראל נשאת מלכותו למעלה ולא תלה הדבר בעצמו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שמוע" - הוא שמעא האמור למעלה ולא חשבם כסדר תולדותם כי שלמה היה הראשון

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואלישוע" - הוא אלישמע האמור למעלה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובעלידע" - הוא אלידע האמור למעלה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל פלשתים" - על כי ידעו מגבורתו לזה עלו כולם לבקשו ולהלחם בו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויפשטו" - מלשון התפשטות ושטיחה כדרך הנלחמים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בבעל פרצים" - הוא עמק רפאים ואמר על שם סופו שקראוהו בעל פרצים

"כפרץ מים" - ר"ל פתאום כמים שוטפים פורצים גדר

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא תעלה אחריהם" - רצה לומר לא תלך בדרך המזומן אך הסב מהם ללכת בדרך עקלתון ותבוא עליהם ממול אילני הבכאים אשר גדלו שם 

מצודת ציון

"הבכאים" - הם אילני תותים וכן עוברי בעמק הבכא (תהלים פד)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כשמעך" - כאשר תשמע קול צעדה וגו' אז תלחם כי אז יצא האלהים לפניך וגו' ר"ל אז שלח מלאכו להכות בהם (ועם שאין מעצור לה' להושיע מבלי תחבולות הסבוב ומבלי קביעות זמן מ"מ אמר כן לנסותו הישמור מצותיו בדבר המלחמה או יקל בעיניו כאשר הקל בהם שאול) 

מצודת ציון

"הצעדה" - מלשון צעד ופסיעות

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מגבעון" - בדרך נוסם מגבעון עד בואם לגזר 

מצודת ציון

"מגבעון" - ובשמואל (ב' ה') נאמר גבע והיא היא