מצודות על דברי הימים א יג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"לכל נגיד" - ר"ל לא נתייעץ עם כולם כ"א את כל הנגיד אשר בהם ר"ל המובחרים

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ויאמר דוד" - לאחר שהסכימו הנגידים על הדבר אמר לכל ישראל אם הדבר טוב בעיניכם ואם מה' יצא הדבר להסכים על ידינו

"נפרצה" - נתחזקה ונשלחה בעבור אחינו הנשארים בארצם ולא באו עמכם

"ועמהם" - ר"ל ובעבור הכהנים והלוים אשר עמהם

"בערי מגרשיהם" - נקראים כן על כי אשר כל עריהם היה מגרש חוצה להן

מצודת ציון

"נפרצה" - נתחזקה כמו מה פרצת (בראשית לח)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ונסבה וגו'" - לדרוש בו ברבת עם להרבות כבוד הארון

"אלינו" - אל ירושלים המרובה באוכלסין כי לא דרשנוהו בכבוד הראוי לו

"בימי שאול" - כי בעבור שהרג נוב עיר הכהנים משרתי הארון בזה כאלו מיעט כבוד הארון

מצודת ציון

"ונסבה" - מלשון סבוב

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ועד לבוא חמת" - עד המקום שבאים בה לחמת מקצה גבול א"י עד קצהו

"מקרית יערים" - כי שם היה מעת שהחזירוהו הפלשתים כמ"ש בשמואל א' (ו)

מצודת ציון

"שיחור" - הוא הנילוס

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"בעלתה" - קרית יערים נקראה גם קרית בעל כמו שכתוב (ביהושע א)

"יושב הכרובים" - אשר על הארון

"אשר נקרא שם" - ר"ל אשר נקרא עליו שם ה' האמור ובשמואל ב' (ו) נאמר שם ה'

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"מבית אבינדב" - כי בביתו היה הארון

"נוהגים בעגלה" - היו מנהיגים הבקר הקשורים בעגלה למושכו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"משחקים" - משמחים לפני הארון בכל כח

"ובשירים" - שררו בפה להלל לה' ואף בכנורות וגו' והם מיני כלי שיר

מצודת ציון

"ובמצלתים" - הם שני כלי נחושת ומקישים זה בזה להשמיע קול גדול כמו בצלצלי שמע (תהלים קנ)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"וישלח" - הושיט את ידו

"כי שמטו הבקר" - נענעוהו ממקומו וחשב שיפול מעל העגלה

מצודת ציון

"כידון" - ובשמואל (ב' ו' ו') נאמר נכון ובשתי השמות היתה נקראת

"שמטו" - ענין הנעה ממקומו כמו ויאמר שמטוה (מלכים ב ט)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ויחר" - על מיעוט האמונה בה' לחשוב שיפול ארונו וזה על אשר שלח וגו'

"לפני אלהים" - לפני ארון אלהים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ויחר לדויד" - חרה על עצמו וכדרך המיצר ונבהל

"כי פרץ" - בעבור דאגת הפרץ

מצודת ציון

"פרץ" - מלשון פרצה ושבר

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"את האלהים" - את ארון האלהים בחשבו שאי אפשר להזהר בקדושתו וזה לאמר וגו'

מצודת ציון

"היך" - כמו איך באל"ף וכן והיך יוכל עבד אדוני (דנייאל י)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ויטהו" - נטה אותו מדרך עיר דוד להוליכו אל בית עובד וגו'

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"עם בית" - סמוך לבית מושבו כי יחד לו חדר בביתו

"ויברך וגו'" - בעבור שעמד הארון אצלנו וכן נאמר בשמואל ב' (ו)