מצודות על דברי הימים א טו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויכן וגו'" - הכין מקום על הארון ופירש עליו אוהל

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אז" - כשמת עזא על אשר שלח ידו בארון

"כי בם בחר ה'" - ולא יבוא בידם המכשול שנכשל בו עזא

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להעלות" - מבית עובד אדום

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבני קהת" - היו הבאים אוריאל השר וחביריו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אתם ראשי וגו'" - ועליכם הדבר

"התקדשו" - הטהרו

"אל הכינותי" - אל המקום אשר הכינותי לו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי למבראשונה" - בהעלאה הראשונה מקרית יערים

"לא אתם" - לא הייתם אתם המעלים ולזה נתגלגל הדבר שפרץ ה' בעוזא כי לא דרשנוהו כמשפט התורה שאמרה שבני לוי ישאו את הארון ובעבור זה באה התקלה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בכתפם" - לא בעגלה על ידי הבקר כי אם בכתפם בהבדים אשר שמו עליהם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומצלתים משמיעים" - המשמיעים קול גדול וכן נאמר בצלצלי שמע (תהלים ק"ן)

"לשמחה" - לעורר השמחה בעת העלות הארון

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"המשנים" - שניים להם במעלה

"זכריהו בן" - כן שמו

"השוערים" - שהיו שוערים מאז כשהיה הארון בשילה ובנוב ובגבעון

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"במצלתים" - ר"ל המה הקישו במצלתים של נחושת להשמיע קול גדול

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על עלמות" - ועל עלמות וגם הוא שם כלי זמר ונזכר בתהלים

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על השמינית" - בכינור שיש בו שמנה נימין

"לנצח" - המנגנים יקראו מנצחים על כי דרכם לנצח זה את זה בהרמת הקול ובהכרעת הנעימה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"במשא" - בדבר הרמת הקול

"יסור במשא" - היה שר וגדול בענין הרמת הקול וכפל דברו

"כי מבין הוא" - בדבר הזה להרים הקול ולהכריע במקום הראוי 

מצודת ציון

"במשא" - מלשון נשיאה והרמה

"יסור" - כמו ישור בשי"ן והוא מלשון שר

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שערים לארון" - מאז היו שוערים באהל הארון ועתה שבו להיות משוררים

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מחצרים" - היו מנגנים בחצוצרות ולתוספת ביאור אמר בחצוצרות וכן ותשרש שרשיה (תהלים פ')

"ועבד אדם" - אולי הוא אחר ולא זהו האמור למעלה

"שערים לארון" - גם המה היו מאז שוערים ושבו עתה להיות משוררים

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשמחה" - חוזר על תחלת המקרא לומר ויהי דוד וגו' בשמחה

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעזר" - ר"ל בעבור שעזרם האלהים ולא נכשלו בנשאם לזה זבחו הקרבנות הללו מלבד השור ומריא שזבחו אחר כל ששת הצעדים האמורים בשמואל ב'

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מכרבל" - היה מעוטף במעיל של בוץ וכן כל הלוים וגו'

"השר המשא המשררים" - השר בהרמת קול על המשוררים

"אפוד בד" - מין לבוש עשויה כעין האפוד של כ"ג והיא מיוחדת להמתבודדים בעבודת ה' וכן נאמר בשמואל שהיה חגור אפוד בד עם כי היה לוי 

מצודת ציון

"מכורבל" - מעוטף והוא מלשון ארמי ודוגמתו פטשיהון וכרבלתהון (דנייאל ג)ור"ל עטיפיהון

"במעיל" - שם מלבוש העליון כעין המעיל של כה"ג

"בוץ" - פשתן

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובקול שופר" - הוא קול פשוט

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ארון ברית" - הארון שמונחים בו הלוחות הנתונים בברית

"ותבז" - בזתה אותו בלבה בחשבה שאין מהראוי למלך להקל בכבודו כל כך ועם שהוא לכבוד ארון ה' 

מצודת ציון

"נשקפה" - ענין ראיה והבטה

"בעד החלון" - דרך החלון

"מרקד" - ענין דלוג וקפיצה של שמחה

"ומשחק" - ענין שמחה