מצודות על דברי הימים א יא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"חברונה" - אחר שמלך בחברון על יהודה

"עצמך ובשרך" - כמו כל בית יהודה כי בני איש אחד נחנו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"אתה המוציא" - כאילו אמרו לא יגדל אהבת בית יהודה עלינו על אשר מלכת בהם ראשונה כי גם עלינו משלת מאז

"את ישראל" - א"כ עליך לרעות את כל ישראל אלו כאלו בשוה

מצודת ציון

"שלשום" - יום השלישי מהיום

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"כל זקני ישראל" - אשר הכח בידם להמליכו

"ויכרות וגו'" - להיות להם לאוהב כמו לבית יהודה

"לפני ה'" - לפני ארון ה' כי הביאוהו שמה לפי שעה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ירושלים" - אל ירושלים להלחם בה

"ושם היבוסי" - כי בני יהודה ובני בנימין לא הורישום מאז

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

{{מצודות |דוד= "לא תבוא הנה" - ר"ל לא תוכל לכבשה בעבור חזקה

"מצודת ציון" - שם מבצר חזק סמוך למקום יבוס

"היא עיר דוד" - לאחר זמן נקראה שמה עיר דוד |ציון= "- שם מבצר חזק סמוך למקום יבוס

"היא עיר דוד" - לאחר זמן נקראה שמה עיר דוד

"

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"בראשונה" - לעלות במלחמה תחלה להכות בם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"מן המלוא" - סמוך להחומה הניח מקום פנוי להיות מוכן להאסף שם מרבית אנשים וכן קראו מלוא (ירמיהו ד) ומן המלוא ולפנים בנה בתים סביב

"ועד הסביב" - כפל הדבר לומר שאת הכל בנה

"יחיה" - היה מחזק בדקי שאר העיר בחומות ומגדלים

מצודת ציון

"יחיה" - יאמר בדרך השאלה על תקון בדק הבנין כמו היחיו את האבנים (נחמיה ג')

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"הלוך וגדול" - בכל עת נתגדל יותר

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"במלכותו" - בדבר המלכות היו מתחזקים עמו לדבר על לב ישראל להמליכו כמו שדבר ה' על ישראל שהוא ימלוך עליהם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ואלה וגו'" - אשר התחזקו עמו

"ישבעם" - הוא יושב בשבת האמור בשמואל ב' כי פתרון אחד להם

"בן חכמוני" - הוא תחכמוני האמור בשמואל ב' ופתרון אחד להם וכאשר איש ירושלים יקרא בן ירושלים וירושלמי

"הוא עורך וגו'" - ר"ל אחר שהרג שלש מאות חלל בפעם אחת סמוך לה היה עורר את חניתו להלחם בם כאלו עתה התחיל להלחם (ובשמואל ב' משבחו באהבת החכמה עם הגבורה לומר אחר שהרג שמונה מאות חלל חזר לשבת בישיבת החכמה)

מצודת ציון

"השלישים" - ענינו שרים וגבורים כמו ומבחר שלישיו (שמות, טו)

"עורר" - מלשון התעוררות ותנועה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ואחריו" - במעלה

"הוא בשלושה הגבורים" - הוא היה אחד מהשלשה גבורים האמורים בשמואל ב' שהיו עם דוד בחרפם פלשתים וגו' ולקצר סמך על מה שנאמר שם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"מלאה שעורים" - ובשמואל ב' נאמר עדשים כי באמת לא זו היא המלחמה כי שם נאמר ששמה הצילה

מצודת ציון

"בפס דמים" - שם מקום

"חלקת השדה" - אחוזת השדה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ויצילוה" - הוא ואנשיו לבל ישרפוה פלשתים

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"במצודה" - הוא הצור אשר במערת עדולם

מצודת ציון

"ונציב" - ענין פקיד וממונה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"מי ישקני מים" - לא שצוה להביא המים אלא כאומר מי יתן והיה נמצא לי מי בור בית לחם

מצודת ציון

"ויתאו" - מלשון תאוה וחשק

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ויבקעו" - כאשר שמעו שהתאוה להם הלכו מעצמם לעשות נחת רוח לדוד ועברו דרך המחנה וכאלו בקעוה לעשות בה דרך ללכת

"וינסך" - שפכם ארצה לשם ה'

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ויאמר" - נתן טעם על שלא שתה מהם ואמר חלילה וגו' ר"ל חולין הוא לי לשתותם מחמת יראת ה'

"הדם וגו'" - וכי אשתה דם האנשים אשר הלכו בסכנת נפשותם כי הלא בסכנת נפשותם הביאום א"כ המים לדם יחשב

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ראש השלשה" - הוא היה הראש מהשלשה שבקעו המחנה להביא המים

"והוא עורר וגו' על וגו'" - ר"ל על ההריגה בסמוך לה היה עורר את חניתו להלחם עמהם כאלו עתה התחיל להלחם

"ולו שם בשלושה" - ר"ל שהיה מפורסם לגבור בין שלשת הגבורים הראשונים והם ישבעם ואלעזר ושמה הנזכר בשמואל ב' ור"ל גם הם עם כל גבורתם החשיבו גם את אבשי לגבור

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"מן השלשה בשנים" - ר"ל מבין שלשה שואבי המים בהשנים שהיו עמו היה הוא הנכבד מהם ולזה היה להם לשר

"ועד השלשה" - אבל לא בא למעלת השלשה הראשונים

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"רב פעלים" - פעל הרבה גבורות

"שני אריאל מואב" - תרגם יונתן תרין רברבי מואב וע"ש גבורתו קראם אריאל שהיא מלה מורכבת מן ארי ומן אל שהוא ענין חוזק כמו ביד אל גוים (יחזקאל ל"א)

"בתוך הבור" - עם כי המקום דחוק להתחזק בו

"ביום השלג" - עם היות כי טבע הארי להתחזק בו ביותר בזמן הקור ומטבע האדם להמנע ממנו הפעולות החיוניות בתגבורת הקור עם כל זה התגבר עליו והכהו נפש

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"איש מדה" - רצה לומר בעל מדה גדולה וכן אנשי מדות (במדבר י"ג)

"כמנור אורגים" - בית יד החנית היתה כמנור אורגים

מצודת ציון

"כמנור אורגים" - הוא העץ העגול אשר האורג כורך עליו השתי ובמשנה נקרא כובד (שבת ק"ג)

"בשבט" - בשרביט

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"אלה" - הפועלים ההם

"ולו שם" - ר"ל שהיה מפורסם לגבור בין שלשה הגבורים שואבי המים שהיו ראשי השלשים ור"ל שעם כל גבורתם החשיבו גם אותו לגבור אבל שלשה הגבורים הראשונים לא החשיבו אותו למאומה לגודל הגבורה אשר היה בהם

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"מן השלשים" - האמורים בשמואל ב' ונזכרים הם למטה

"הנו נכבד הוא" - הנו הוא היה נכבד מהם ולזה לא חשבוהו עמהם אבל לא בא למעלת שלשה שואבי המים ראשי השלשים ולזה לא חשבוהו גם עמהם

"על משמעתו" - להיות עמו לשמוע ולעשות כל אשר יצוה

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"וגבורי החילים" - ואלה הם שאר גבורי החילים עשהאל וגו' ובשמואל ב' לא חשב אלא החשובים שבהם הנזכרים כאן ראשונים עד אוריה החתי אולם קצתם קראם בשם האחר שהיה להם

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"נושא כלי יואב" - חוזר הוא על נחרי שהוא היה נושא כלי תשמישי יואב

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ועליו" - ר"ל הסמוכים עליו ונמשכים אחריו