מצודות על דברי הימים א י


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"איש ישראל" - כמו אנשי ישראל

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וידבקו" - ברדפם השיגום והיו דבוקים אחריהם וקרובים להם

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על שאול" - על כי כבר הרגו את בניו היתה כל פני המלחמה עליו לבד

"המורים" - האנשים המורים בקשת מצאו מקומו ופחד מהם שלא יאחזוהו ויתעללו בו

מצודת ציון

"המורים" - ענין השלכת החצים כמו אשר אנכי מורה (שמואל א כ)

"ויחל" - מלשון חלחלה ופחד

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והתעללו בי" - ליסרני ביסורי בזיון

"כי ירא מאד" - פחד מה' לשלוח יד במשיחו

"ויפול עליה" - להמית את עצמו בה

מצודת ציון

"שלוף" - ענין הוצאת החרב מתערה

"ודקרני" - ענין נעיצה ותחיבה כמו כל הנמצא ידקר (ישעיהו יג)

"והתעללו" - ענין לעג ובזיון כמו כי התעללת בי (במדבר כב)

"ולא אבה" - ולא רצה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר בעמק" - הוא עמק יזרעאל שהיה סמוך למקום המלחמה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"לפשט" - ענין הסרת הבגדים

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישאו את ראשו" - כרתו אותה מן הגוף ונטלוהו

"את עצביהם" - כהני העבודת גלולים

מצודת ציון

"עצביהם" - העכו"ם על שם משעציבים לב עובדיהם

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואת גלגלתו" - בשמואל א' הזכיר שתקעו גויתו ומה שסתם שם גלה כאן

מצודת ציון

"גלגלתו" - ראשו

"תקעו" - תלאו כמו והוקע אותם לה' (שם כה)

"דגון" - שם עכו"ם עשויה בדמות דג

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"האלה" - שם אילן סרק

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"במעלו" - בעבור מעלו וגו' וחוזר ומפרש על דבר ה' אשר לא שמר למחות את עמלק מכל וכל וגם אשר חטא לשאול באוב לדרוש בו עתידות

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא דרש בה'" - כי אף שדרש ולא נענה כמ"ש בשמואל א' מ"מ היה לו לדרוש ולחזור ולדרוש ולהפציר בתפלה והוא לא כן עשה