מצודות על דברי הימים א ה


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ובחללו" - מלשון חולין ובזיון

"יצועי" - מצעות המטה וכן על ערש יצועי (תהלים קל"ב

מצודת דוד

"כי הוא הבכור" - ר"ל עם כי הוא הבכור והיה א"כ מהראוי להזכיר יחוסו ראשון

"ובחללו" - אבל בעת שחלל ובזה יצועי אביו ובלבלה לבל יהא מצוי תדיר אצל בלהה אז נלקחה הבכורה מעמו ונתנה ליוסף להיות נוטל פי שנים כבכור להיות בניו נחלקים לשני שבטים

"ולא להתיחש לבכורה" - לא שיהיה יוסף מיוחש לבכורה מכל וכל לשיצא ממנו גם המלכות

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי יהודה גבר באחיו" - בדבר המלוכה גבר יהודה מכל אחיו

"ולנגיד ממנו" - ר"ל להעמיד נגיד ומלך על ישראל אמר יעקב שיהא ממנו

"והבכורה" - בדבר נחלת השבטים היא לבדה נתנה ליוסף וכאומר הנה על כי לא נשאר מה מן המעלה לראובן לזה אחרו עד כה והקדים ליהודה מפני כבוד המלוכה

"שמעיה בנו וגו'" - כל מה שחשב היה אחד בן אחד

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר הגלה וגו'" - רצה לומר אשר בעת שהגלה תלגת וגו' היה הוא אז נשיא לבני ראובן

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואחיו" - מיודעיו וחבריו של בארה

"למשפחותיו וגו'" - ר"ל כ"א למשפחתו בהתיחסם לסדר תולדותם היה נראה אשר יעיאל היה הראש מכולם וזכריה אחריו על כי אבותיהם היו אנשי המעלה יותר מאבות כולם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוא יושב" - זרעו ישבו בגבול ערוער

"ועד נבו" - הוא הרוחב מצפון לדרום

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולמזרח ישב" - כלפי המזרח ישבו עד המקום שבאים בה למדבר למן הנהר פרת והלאה אף כי נהר פרת היא גבול א"י למזרח נתרחקו להלאה כי נתרבו מקניהם מלשבת בארץ הגלעד כי היה צר להם המקום

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ההגראים" - המה בני ישמעאל ונקראים על שם הגר אמו 

מצודת דוד

"באהליהם" - של ההגריאים

"על כל פני" - על כל עבר המזרחי מול הגלעד

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לנגדם" - בשוה להם וכן ואלכה לנגדך (בראשית לג)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"המשנה" - שני לו במעלה 

מצודת דוד

"בבשן" - אלה הארבעה היו ראשים בבשן

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואחיהם" - מיודעיהם ורעיהם שהיו ראשים לבית אבותיהם הם מיכאל וגו'

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ראש וגו'" - היה ראש לבית אבותם של האנשים אשר עמו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ובבנותיה" - הכפרים הסמוכים לה

"מגרשי" - הם הבתים העומדים מחוץ לחומת העיר הנראים כאלו נגרשו מן העיר 

מצודת דוד

"על תוצאותם" - כמו עד תוצאותם רצה לומר עד סופי הגבולים

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"התיחשו" - חקרו לדעת סדר תולדותם בימי יותם כשהיה שופט מעת שנתנגע עוזיה אביו אבל לא מלך בימי ירבעם כ"א לאחר מותו כמ"ש במלכים ב'

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ודורכי" - הדרך הוא לדרוך ברגל על הקשת למותחו היטב לירות למרחוק

"ולמודי" - ענין ההרגל כמו וילמד לטרוף טרף (יחזקאל יט

מצודת דוד

"מן בני חיל" - ר"ל מן בני חיל התאספו אנשים וגו'

"יוצאי צבא" - הראוים לצאת בצבא מלחמה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויטור וגו'" - גם המה מבני ישמעאל

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ונעתור" - ענין רבוי כמו ועתר ענן הקטורת (שם ח) 

מצודת דוד

"ויעזרו עליהם" - היו נעזרים מה' להתגבר עליהם

"וכל שעמהם" - וכל אשר היו עמהם בעזרתם

"ונעתור להם" - קבל עתר תפלתם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וישבו" - מלשון שביה 

מצודת דוד

"מקניהם" - מתחלה כלל וחוזר ומפרש גמליהם וגו'

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי חללים רבים נפלו" - כאומר אין לתמוה איך אפשר אשר מ"ד אלף ותש"ס יקחו בשבי מאה אלף כי בעבור שנפלו מן ההגריאים חללים רבים כי נצחון המלחמה היתה מה' ובעזרתו ולזה נפל פחד היהודים עליהם ומסרו עצמן לשבי

"תחתיהם" - במקום ההגריאים

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ישבו בארץ" - המה חזרו מן המלחמה וישבו בארצם אולם התפשטו מבשן עד בעל חרמון וגו' כי המה רבו והיה צר להם המקום אשר ישבו בה מבראשונה ולזה התפשטו לשבת במקום אחיהם אשר הלכו מזה למקום ההגריאים

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ועפר" - הוי"ו יתירה או כן שמו בוי"ו וכמוהו רבים 

מצודת דוד

"אנשי שמות" - רצה לומר ידועים בשמותם לגודל החשיבות

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר השמיד וגו'" - כאומר והיה להם להבין אם אלהים המה מדוע לא הצילו את עמם

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויער" - מלשון התעוררות

"רוח פול" - רצון פול 

מצודת דוד

"ונהר גוזן" - סמוך לנהר גוזן

"עד היום הזה" - רצה לומר והנה עודם שם כי לא חזרו בבנין בית השני

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובני קהת" - מפני כבוד משה ואהרן הקדימו לגרשון

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את צדוק" - והוא הכהן גדול הראשון ששמש בבית המקדש והלכה הכהונה מאב לבן שנים עשר דורות

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את עזריה" - יתכן שהוא אמריה שנזכר בדברי הימים ב' (דה"ב יט, יא) ועיין בסוף מלכים בחשבון הדורות

"את יוחנן" - יתכן שהוא יהוידע הנזכר במלכים ב' ובדברי הימים ב'

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוא אשר כהן וגו'" - ארז"ל וכי הוא לבד כהן אלא שמסר נפשו על עבודת הבית שמיחה בעוזיה המלך כאשר בא להקטיר קטורת כמו שכתוב בדברי הימים ב'

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את אמריה" - יתכן שהוא אוריה הנזכר במלכים ב' (ט"ז)

"את אחיטוב" - יתכן שהוא עזריה הנזכר בדברי הימים ב' (ל"א)

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את שריה" - הוא כהן גדול האחרון והומת ביד נבוכדנצר בזמן גלות צדקיה כמ"ש סוף מלכים ב' ובסוף ירמיהו

"את יהוצדק" - והוא לא שמש בכהונה גדולה ובנו יהושוע שמש בתחילת בית השני

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלך" - בגולה לבבל