מצודות על איוב לג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואולם שמע נא" - ר"ל אל תחשוב הואיל ומרובים הם אמרי לא בדעת אדבר ומה לי בהם יותר משל שלשת הרעים כי אולם שמע עתה מלי ואת כולם האזינה ואל תקוץ בהם לרבויים כי לא דברי ריק המה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנה נא" - עתה אפתח פי ומעצמה תדבר לשוני בנגיעתה בחיך כדרך המדבר וכאומר הנה כבר ערכתי אמרים ותמהר לשוני לדבר צחות מבלי המתנה ועכוב

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יושר לבי אמרי" - הנה אמרי המה ביושר הלב לא בדבר שפתים להטעות ולרמות

"ודעת שפתי ברור מללו" - הוא הפוך כמו ודעת ברור שפתי מללו ר"ל שפתי יאמרו דעת ברור ונקי מבלי הטעאה וכפל הדבר במ"ש

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"רוח" - רצון כמו הנני נותן בו רוח (ישעיהו לז)

"ונשמת" - מלשון נשימה ונשיבה והוא ענין מאמר הבא בהפחת הרוח 

מצודת דוד

"רוח אל" - רצון האל ברא אותי ומאמר פיו תחייני ומוטל א"כ עלי לטעון עבורו ולהצדיקו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם תוכל" - אם תמצא ידך די השיב על מאמרי השיבני

"ערכה" - ערוך טענותיך לפני והתיצב למולי ר"ל כל מה שתוכל להשיב אמור

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קורצתי" - נחתך ונחטב צלמי והוא מלשון קרץ מצפון (ירמיהו מו כ

מצודת דוד

"הן אני כפיך לאל" - הנני נשפט עמך בעבור האל כמאמר פיך שאמרת לא איש כמוני אעננו נבוא יחדיו במשפט (לעיל ט) עתה הנני איש כמוך כי מחומר קורצתי גם אני כמו אתה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תבעתך" - מלשון בעתה ורעדה

"ואכפי" - מלשון כפיה ונגישה כמו כי אכף עליו פיהו (משלי טז

מצודת דוד

"הנה אימתי" - לא תהיה נרעד מפחדי להסתם טענותיך

"ואכפי" - הכפיה והנגישה ממני לא יכבד עליך ר"ל אין לי חוזק עליך כי כמוני כמוך

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אך אמרת באזני" - כאומר אם לא דברת אלי כ"א לרעיך אך באזני באה ושמעתי גם אני

"וקול מלין" - קול דברים בעלמא מבלי השכל

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"זך" - מלשון זכות ובהירות

"חף" - נגרד ומנוקה ובדרז"ל למסמך לחפיפה טבילה (נדה סו) 

מצודת דוד

"חף אנכי" - מנוקה אני מעון והוא כפל במ"ש

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תנואות" - עלילות ודברים המבוטלים וכן וידעתם את תנואתי (במדבר יד)ויתכן שהוא הפוך מן תואנה הוא מבקש (שופטים יד

מצודת דוד

"הן תנואות" - הנה מצא עלי עלילות דברים וחושב אותי לו לאויב וכאלו ינקום בי

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בסד" - הם כבלי עצים לסגור בהם רגלי התפוס וכן ותשם בסד (לעיל יג) 

מצודת דוד

"ישם בסד" - שם רגלי בכבלי עצים סגורים ועוד הוסיף לשמור כל ארחותי לבל אברח עם כי רגלי סגורים וא"א לי ללכת ור"ל הרבה עלי מכאובות עד בלי די והנה הדברים האלה שמעתי אותך מדבר

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ירבה" - יגדל כמו ורבי המלך (ירמיהו מא

מצודת דוד

"הן זאת וגו'" - ר"ל הנה זאת אשר אענך שלא תצדק בתרעומותיך הוא על כי ירבה אלוה במעלה מן האנוש ואם האיש השלם אינו מבקש עלילות כ"ש המקום ב"ה אשר יגדל מאד ממעלת האבות וכאומר לא אשיב לך כמו שהשיבו רעיך שלא תצדק בעבור כי אתה מלא עון כי יתכן שאתה צדיק ועכ"ז לא תתרעם בצדק כי בודאי הדין עם המקום וכאשר יפרש אמריו למטה במענה הזאת חשבת למשפט וגו'

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מדוע אליו ריבות" - מדוע טענת למולו על אשר לא יענה לאדם על דבריו ר"ל לא יגלה אוזן האדם במה חטא ואשם למען יחדל מהם וימהר לשוב וזהו מה שאמר פשעי וחטאתי הודיעני (לעיל יג)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ישורנה" - יראנה כמו אשורנו ולא קרוב (במדבר כד

מצודת דוד

"כי באחת" - הנה לא כן הוא כי האל ידבר בענין אחת ועוד בענין שני למי אשר לא יראנה את הראשונה ולא יבין בה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בחלום" - האחת הוא כי בחלום מראית הלילה או בעת נופלת תרדמה על אנשים והיא שינה עמוקה או בעת התנמנם על המשכב והיא שינה קלה לכ"א לפי הכנתו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ובמוסרם" - מוסר יסורים

"יחתום" - ענין גמר והשלמה וכן ועל החתום (נחמיה י)ובדרז"ל כל חותמי ברכות (ברכות סג) 

מצודת דוד

"אז יגלה" - בחלום יגלה אוזן אנשים כי מראה לו בחלום דבר ידמה לאשר נגזר עליו שהיא מדה במדה לדבר אשר חטא ואשם

"ובמוסרם יחתום" - ואם לא ישכילו לדעת ע"י החלום ולא ישובו לה' אז יגמור ההודעה במה שישלח עליהם יסורים הראוים להם הדומים אל פשעיהם להשכיל מהם ולשוב לה' ואלה הם האמירה לגבוה וכמ"ש תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם (תהלים צ)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וגוה" - כמו וגאוה 

מצודת דוד

"להסיר" - ר"ל מתחלה יגלה אוזן בחלום למען הסיר את האדם מן מעשה הגזירה כאשר ישוב לה' ולמען יהיה נכסה הגאוה מן האדם לבל יוסיף להתגאות עוד ולמרוד בה'

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בשלח" - בחרב כמו ויעש שלח לרוב (דברי הימים ב לב

מצודת דוד

"יחשוך נפשו" - ובזה ימנע נפשו מן הקבר וגם חייו יציל מעבור בחרב ר"ל גם בימי חייו ינצל מן היסורים

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והוכח" - ענין גמול עונש וכן והוכחתיו בשבט אנשים (שמואל ב ז)

"איתן" - חזק כמו איתן מושבך (במדבר כד

מצודת דוד

"והוכח במכאוב" - וכאשר הוכח במכאוב על כי לא השכיל בהודעת החלום ולא שב לה' ובא לו ההודעה השניה שנתייסר במכאוב לשכוב חולה על משכבו הנה מתחילה עדיין רוב עצמיו איתן וחזק כי אולי ישכיל במעט מן המכאוב

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וזהמתו" - ענין מיאוס ותיעוב ובדרז"ל ואין מעבירין הזוהמא (חולין קה)ור"ל המאוס והלכלוך 

מצודת דוד

"וזהמתו" - ואם עדיין לא השכיל אזי תכבד החולי עד כי נפשו החיוני תמאס את הלחם

"מאכל תאוה" - תמאס אף מאכל ערב שכל אדם תאב לה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ושפו" - ענין כתיתה כמו הוא ישופך ראש (בראשית ג

מצודת דוד

"יכל בשרו" - אז משמן בשרו ירזה ויכלה מן הראיה ר"ל תמהר לכלות כאלו יראה לעין כליון הבשר ואף עצמותיו יכותתו עם כי לא רואו לעין האדם כי מבפנים המה מ"מ כן היא באמת

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותקרב" - וכאשר עדיין לא השכיל קרבה נפשו לבוא אל הקבר כי יסתכן מאד

"וחיתו" - נפשו החיונית קרבה לבוא על ידי שלוחי מלאך המות הממיתים את האדם

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם יש עליו" - כאשר יהיה נדון אז בב"ד של מעלה אם ימצא עליו מלאך מלמד זכות ומליץ טוב להגיד על האדם יושר מה אשר עשה ואף אם המלאך הזה הוא אחד מן אלף כי תתקצ"ט מלמדים עליו חובה והוא לבדו מלמד זכות

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פדעהו" - כמו פדהו 

מצודת דוד

"ויחוננו" - עכ"ז יחנן אותו המקום ויאמר אל המלאך המליץ פדה אותו מרדת שחת כי בהזכות והיושר ההוא מצאתי די פדיון נפשו עם כי רבו מלמדי החוב וכי היושר ההוא לגודל ורב יחשב ויכריע את הכל

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"רטפש" - הוא מלה מורכבת מן רטוב ומן פש שהוא ענין רבוי כמו פשה תפשה (ויקרא יג)

"עלומיו" - נעוריו כמו בן מי זה העלם (שמואל א יז

מצודת דוד

"רוטפש" - ואז ירוטב בשומן ויתרבה בשרו יותר מימי נעוריו כי דרך האדם להיות אז רטוב וממולא בבשר

"ישוב לימי עלומיו" - בחוזק ובבריאות

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יעתר" - ענין מרבית התפלה כמו ויעתר יצחק (בראשית כה

מצודת דוד

"יעתר" - וכאשר יעתר אל אלוה וירצה אותו בתפלה וירא פניו להודות לפניו בתרועה על שגאל נפשו מן המות

"וישב" - ואז עוד ישיב לו המקום גמול צדקתו ולא ינכה בעבור מה אשר גאל נפשו מן המיתה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ישור" - יצעד וילך כמו ואשרו בדרך בינה (משלי ט)

"העויתי" - העקמתי והוא מלשון עון ועיות 

מצודת דוד

"ישור" - וכאשר יצעד וילך אצל מרבית אנשים ויתוודה ברבים ויאמר הנה חטאתי ועויתי את דרך הישר ולא אחזתי דרך השוה והישר ובעבור זה באה עלי המכאוב ולא על חנם

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פדה נפשו" - בהוידוי הזה פדה נפשו מעבור בשחת הקבר ונפשו החיוני תראה באור החיים ר"ל הצלת המות יחשב על מעשה הוידוי אבל לא ינוכה מה מצדקתו

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הן כל אלה" - כדברים האלה יפעל האל פעמים שלש עם האדם ר"ל כאשר ישוב ויחטא עד שלש פעמים יעורר לבו לתשובה בחלום ואם לא ישכיל יוכח במכאוב

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להשיב" - בכדי להשיב נפשו מן הקבר ולהיות עוד נפשו מאירה באור החיים הנצחיים בעוה"ב

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הקשב איוב" - כאומר הנה השבתי לך על מה שאמרת שלא יענה המקום לבני אדם כי לא כן הוא כי החלום והמכאוב הן הן אמריו והקשב עוד ושמע אלי ושתוק ואנכי אדבר להשיב על יתר דבריך

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם יש מלין" - אם יש מה עמך להשיב על הדברים שכבר אמרתי השב עליהם ודבר כל אשר עם לבבך כי כל חפצי להצדיק אותך וטוב לך לדבר כל מה שבלבבך ועל כולם אשיב להיישירך בדרך האמת והצדק כ"א תחדל מלדבר ותשמור הדברים בבטנך תשאר א"כ בדעת כוזבת ולא תצדק עוד

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואאלפך" - אלמדך כמו יאלף עונך פיך (לעיל טו) 

מצודת דוד

"אם אין" - אם אין בידך מה להשיב שמע אתה אלי והחרש ואלמדך חכמה ביתר הדברים (העולה מהמענה ההיא אשר אמר לאיוב הנני איש כמוך כאשר שאלת ואני אשיב לך במקום האל ועל מה שהתלונן איוב לומר מדוע לא יענה המקום לגלות לאיש פשעו ישיב לאמר לא כן הוא כי בחלום ידבר בו ויוכיחו במכאוב וזו היא האמירה לגבוה ויספר עוד חסדי המקום ואף יבטיחו להשיב עוד על יתר דבריו)