מצודות על איוב יט יב


מצודת דוד

"יחד" - כל גדודי המכאובות באו כאחת והלכו בדרך סלולה וכבושה ולא תעה מי מהם בדרך מהלכו והמה חונים סביב לאהלי ולא הלכו להם מיד

מצודת ציון

"גדודיו" - מחנות

"ויסלו" - מלשון מסילה ודרך כבושה