מצודות על איוב ט


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אמנם וגו'" - בא להשיב על דברי בלדד ואמר מה שאמרת האל יעות משפט וגו' הנה באמת ידעתי גם אני כי כן הוא בעבור זה שפטתי שהכל בא מצד המערכה אבל כל תלונתי מהו הגמול כאשר יצדק אנוש עם אל ללכת בדרכיו הלא גם הוא נעזב להנהגת המערכה והיה כצדיק כרשע ומקרה אחד להם

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אם יחפוץ" - אם הצדיק ירצה להתווכח עם המקום על קפחון שכרו הלא לא ישיב לו אף תשובה אחת מן אלף שאלותיו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חכם לבב" - ועוד הלא הוא חכם לבב ואמיץ כח בתכלית השלימות ומי הוא אשר דבר קשות למולו ונשאר בשלוה כי הלא גבר עליו אם בחכמה אם בכח ובעבור זה מי הוא אשר לא ירעד להתווכח עמו (ועם כי היה מסתפק בהשגחה הנה על הרוב ידבר אבל יודע היה אשר בידו הכח לשדד המערכה כאשר ירצה)

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"המעתיק" - הלא הוא המעתיק את ההרים ממקומם והמון האנשים לא ידעו מי הוא אשר הפכם באפו כי נעלמה מכל סיבות הפיכתם

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"המרגיז" - הוא המרעיד את הארץ לנוד ממקומה ועמודי הארץ יחרדון כי כאשר תעצר הרוח בבטן הארץ תרעד עמודיה הם תחתיות הארץ ואף פני האדמה ממעל

מצודת ציון

"יתפלצון" - יחרדון כמו ותכסני פלצות (שם נה)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"האומר" - הוא הגוזר על השמש שלא יזרח ואינו זורח וסוגר מול הכוכבים לבל יאירו בעולם ועל ימי המבול יאמר כי לא שמשו אז המזלות

מצודת ציון

"לחרס" - לשמש כמו מלמעלה החרס (שופטים ח)

"יחתום" - יסגיר כמו כי חתום הוא (ישעיהו כט)

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נוטה שמים" - עם כי הוא מקיף כל העולם פרשו הוא לבדו

"ודורך" - בועט על גבהי הים לבל ישפכו לכסות הארץ כי מי אוקיינוס גבהו מן הארץ כן ארז"ל

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עש כסיל וכימה" - שמות מזלות הן

"וחדרי תימן" - יש בפאת הדרום חדרים אצור בהם רוח סופה כמ"ש מן החדר תבוא סופה (לקמן לז)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עד אין חקר" - עד שא"א לחקור אחריהם להבינם

"עד אין מספר" - לגודל רבוים

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הן יעבור" - אף כי בכל עת יעבור אצלי כי מלא כל הארץ כבודו אבל לא אראהו

"ויחלוף" - עם כי יחלוף לפני לא אתבונן תמונתו

מצודת ציון

"ויחלוף" - ענין העברה כמו חלף הלך לו (שיר השירים ב)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הן יחתוף" - הוא חוטף את האדם בכח ובמהירות ומי ישיבנו ממעשיו מי יאמר אליו למה תעשה כזאת

מצודת ציון

"יחתוף" - כמו יחטוף בטי"ת וענינו מהירות הלקיחה וכן כחתף תארב (משלי כג)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אלוה לא ישיב אפו" - ר"ל לא ימצא מוחה בידו אשר בעבור זה ישיב אפו ממי שכעס עליו כי תחת רגליו כפפו קומתם כל העוזרים בהתחזקות ובגאוה ולא יעמדו נגדו למחות בידו

מצודת ציון

"שחחו" - כפפו כמו וישח אדם (ישעיהו ב)

"רהב" - ענין גאוה והתחזקות כמו ורהבם עמל (תהלים צ)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אף כי אנכי" - ומכ"ש חלש כמוני איך אשיב אמרי לו איך אבחרה לברר דברי עמו (ואף כי רבת פעמים אמר שרצונו להתווכח עמו הנה מכאב לב יתהפך במליו פעם יאמר כך ופעם כך וכדרך בני אדם)

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר אם צדקתי" - עם כי צדקתי לא אדע איך לדבר עמו להשיב אמרי לו כי הן קלותי מאד למולו

"למשופטי אתחנן" - וכי אתחנן להשופט אותי הלא מערכת השמים הם שפטו עלי היסורים ומה יועיל א"כ תחנון

מצודת ציון

"למשופטי" - כמו לשופטי

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אם קראתי" - אם כשאקרא אל ה' וישיב לי עכ"ז לא אאמין בעצמי אשר ישמע קולי והוא מדרך הפלגה לומר כ"כ הדבר נמנע בעיני עד שאכחיש גם את עצמי

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר בשערה" - הלא הוא אשר כתת אותי ברוח סערה והרבה פצעי בחנם על לא חמס בכפי ואם הייתי נחשב בעיניו היה משדד המערכה בעבורי (ואף כי תלה היסורים במשפט המערכה עכ"ז יחשב כאלו המקום כתת אותו כי הוא נתן הממשלה ביד המערכה)

מצודת ציון

"בשערה" - כמו בסערה בסמ"ך

"ישופני" - יכתת אותי כמו הוא ישופך ראש (בראשית ג)

"פצעי" - הוא מכה המוציאה דם

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לא יתנני" - אינו מניח אותי להשיב נשימתי אלי כי כל היום ימר לנפשי עד ישביעני מן המרירות

מצודת ציון

"יתנני" - ענין עזיבה וכן ולא נתן סיחון (במדבר כא)

"רוחי" - על הנשימה יאמר

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אם לכח" - ר"ל הנה הרעות שהביא עלי אם המה מצד הכח והתוקף שיש לו בזולת שמירת המשפט הן ידעתי כי אמיץ הוא וכל יוכל ולא יבצר ממנו אבל אם המה מצד המשפט כאשר יאמרו חברי מי הוא אשר יקבע לי יום מיועד ונקרבה יחד למשפט לברר הדין עם מי

מצודת ציון

"יועידני" - ענינו עת קבוע וכן מי כמוני ומי יועידני (ירמיהו מט)

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אם אצדק" - היתכן אם אמנם אני צדיק במעשי ופי יעשה אותי לרשע בתמיה וכי בעבור אמרי פי אחשב לרשע הלא מעצמי אני תם וישר והוא עשה אותי לעקש בהבאת היסורים על לא חמס ועי"ז הנה נעשיתי עקש להרהר ולהתרעם

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תם אני" - עם כי אני תם וישר ולא ימצא בי עון עכ"ז לא אכיר בי נפשי החיונית כי הריני כמת ובעבור זה אמאס חיי כי טוב לי המיתה

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אחת היא" - בזה ישיב על מה שאמר בלדד שרעות הצדיקים המה לטובה ולא כן רעות הרשעים וע"ז אמר הלא מין אחת הם ודרך אחת להם ואיך א"כ ישתנו בפעולתם ע"כ אמרתי שהרעה מכלה התם והרשע זה כזה כי אין טובה באה מן הרעה

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אם שוט" - ר"ל אף לפי דבריך אשר שבט המכה ימית פתאום את הרשע כאשר יקבל די גמול מעט מעשה הטוב שעשה ולא כן ימהר להמית את הצדיק הלא גם זאת עוד לטובה יחשב להרשע כי הוא שוחק ומלעיג על המסת הנקיים באריכות ימי היסורין וטובה בעיניו המיתה הפתאומית

מצודת ציון

"שוט" - שרביט כמו שוט לסוס (משלי כו)

"למסת" - מלשון המסה והמגה

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ארץ נתנה" - הנה הרשע בעוד כל הארץ שלו היתה לעשות בה חפצו לגזול ולעשוק ולרב חזקו הנה שופטי הארץ יעלימו עין ממנו וכאילו יכסה פניהם לבל יסתכלו במעשיו

"אם לא" - ר"ל אם תאמר לא כן הוא איה פה האיש ומי הוא אשר יכזב אמרי

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וימי" - אבל אני עם כל צדקותי הנה מהרו ימי ללכת בקלות רב יותר מהאדם הרץ וברחו ממני וכאלו לא ראו טובה כי הכל נשכח עתה בבוא מרבית הרעה

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חלפו" - עברו עם האניות ההולכות על נהר אבה הממהרות ללכת

"כנשר" - עפו מהר כנשר הממהר לעוף בעבור השגת האוכל

מצודת ציון

"יטוש" - ימהר ויפרח כנשר חש לאכול (חבקוק א)תרגומו דטאוס למיכל

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אם אמרי" - אם אחשב אשכח יללתי וספור תלאותי ואעזוב כעסי ואתחזק להתאפק מלצעוק ומלהתרעם

מצודת ציון

"שיחי" - ספור התלאות

"פני" - כעסי כמו אתן את פני (ויקרא כ)

"ואבליגה" - אתחזק כמו המבליג שוד (עמוס ה)

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יגורתי" - אאסוף כל העצבון אשר לי לאצרם תוך הלב מבלי לצעוק עוד הנה עם כל זה ידעתי שלא תנקה אותי מן היסורין ולא ארויח א"כ מאומה

מצודת ציון

"יגורתי" - אאסוף כמו אוגר בקיץ (משלי י)

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אנכי ארשע" - ר"ל אף אם רשעתי למה זה הבל איגע להתחנן לפניו כי מה אועיל הלא כ"כ אני מדוכא ומעונה עד שא"א לי לחזור לקדמותי

מצודת ציון

"איגע" - מלשון יגיעה

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אם התרחצתי" - אף אם ארחץ עצמי במי שלג ואנקה כפי בבורית המנקה ר"ל אם אשוב לה' ואעביר מעלי לכלוך העון

מצודת ציון

"והזכותי" - מלשון זכות ובהירות

"בבור" - שם עשב המנקה וקרוי בורית ויקרא גם אהל בדרז"ל (שבת צ)

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אז בשחת" - ר"ל התשובה לא יועיל כ"א להביא עלי המיתה לטבול אותי ולהורידני אל שחת הקבר ולאשר שלמותי יתעבו אותי כי יפשטו אותם מעלי בהוריד אותי שאולה וכאומר אך את הטובה ההיא אוכל לקבל אבל לא אקוה לחזור לקדמותי

מצודת ציון

"בשחת" - בבור

"תטבלני" - מלשון טבילה ור"ל תורידני

"שלמותי" - מלבושי

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי לא איש כמוני" - אין המקום ב"ה איש כמוני שאשיב לו נבוא יחדיו במשפט לברר הדין עם מי כי אם אלו היה מהאפשר להתווכח עמו אז כאשר יצאתי זכאי בע"כ היה מפליא ניסיו להחזירני לקדמותי משא"כ ע"י תשובה כי אז יהיה די בטובת המיתה

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לא יש" - אין בינינו מברר דברים אשר ישים יד ממשלתו על שנינו להיות נשמעים לו

מצודת ציון

"מוכיח" - מברר אמרים כמו אשר הוכיח ה' (בראשית כד)

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יסר" - אם יסר מעלי שבטו המכה בי הם היסורין ולא תבעת אותי פחדו

מצודת ציון

"ואמתו" - מלשון אימה ופחד

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אדברה" - אז אדבר דברי להתווכח על מה הביא הרעה עלי על לא חמס בכפי ולא אירא ממנו כי לא ימצא בידי דבר פשע כי לא כן אנכי עם עצמי כאשר אני בעיניכם אשר תחשבוני לרב פשע אשר לא כן הוא