מצודות על איוב ח


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ורוח" - ענינו כעס כמו הניחו את רוחי (זכריה ו)

"כביר" - חזק כמו אל כביר (לקמן לו) 

מצודת דוד

"עד אן" - עד מתי תדבר אלה הדברים הלא אמרי פיך יחשבו לכעס חזק

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"האל" - וכי האל יעות משפט מבלי תת עונש לרשעים כפי הגמול וכי יעות הצדק לבלי תת גמול שכר הצדיקים ואיך תאמר שמסר הכל ביד מערכת השמים והיה א"כ כצדיק כרשע

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וישלחם" - גרשם כמו שלח מעל פני (ירמיהו טו)והוי"ו היא במקום אז וכן אם בחוקתי תלכו וגו' ונתתי וגו' (ויקרא כו)ור"ל אז נתתי וגו'

"ביד" - במקום כמו יד אבשלום (שמואל ב יח

מצודת דוד

"אם בניך" - ר"ל ראה שאין הדברים באים במקרה כ"א בהשגחה לפי הגמול כי כאשר בניך חטאו בעשותם משתה תמיד המביא לידי קלות ראש הנה אז גרשם מן העולם במקום פשעם כי בבית המשתה מתו במקום הרשע שם המשפט

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם אתה וגו'" - ר"ל ומזה תשכיל לדעת כאשר אתה תדרוש לה' שירחמך ותתחנן אליו להעביר אשמתך

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"זך" - מלשון זכות ובהירות 

מצודת דוד

"אם זך" - ר"ל אם תעשה בזכות וישרות הלב לא ברמיה הנה לא יקופח שכרך כי מעתה יעורר רחמיו ויעשה נות צדקך שלם ותמים למלא כל מחסורך כי גמול הוא משלם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מצער" - מעט כמו הלא מצער היא (בראשית יט)

"ישגה" - יתגדל כמו כארז בלבנון ישגה (תהלים צב

מצודת דוד

"ראשיתך מצער" - הטובה שהיה לך בראשית ימיך תחשב למעט כי הטובה שיהיה לך באחרית ימיך יגדל מאד עד שלמולה תחשב למעט הטובה שהיה לך מאז

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"רישון" - כמו ראשון 

מצודת דוד

"כי שאל נא" - עתה שאל דבר לדורות הקודמים והכן דעתך אל מה שחקרו אבותיהם ומסרו להם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תמול" - אתמול 

מצודת דוד

"כי תמול" - צעירים אנחנו לימים כאלו ביום אתמול נולדנו ולא נדע כל הקורות להביא ראיה מן המוחש

"כי צל ימינו" - כמו הצל אשר לא יעמוד זמן רב במקום אחד כי ינטה ממקומו בעבור הלוך השמש כן אנחנו מקרוב נולדנו ולא עבר עדיין זמן רב

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יורוך" - ילמדו אותך ויאמרו לך מה שקבלו מאבותם אשר חקרו מהדברים אשר נתפרסם להם מן החוש

"ומלבם" - אף מלב עצמם יוציאו דברים אשר חקרו בשכלם ע"פ הדברים אשר קבלו מאבותם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"היגאה" - היגדל כמו כי גאו המים (יחזקאל מז)

"בצה" - טיט הלח כמו הטבעו בבוץ רגליך (ירמיהו לח)

"אחו" - שם צמח מה וכן ותרענה באחו (בראשית מא

מצודת דוד

"היגאה" - והנה כה יאמרו לך וכי יגדל עץ גומא בלא טיט הלח וכי יגדל צמח האחו בלי מים הלא אין דרכם לגדל אלא במקום המים לבוא בהם מרבית הלחלוחית ושפע הרטיבות

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"באבו" - ר"ל בלחלוח הראוי לו לפי טבע הצמח ההוא וכן באיבי הנחל (שיר השירים ו) ור"ל בצמחי הנחל הלחים

"יקטף" - יכרת וישבר כמו רך אקטף (יחזקאל יז

מצודת דוד

"עודנו באבו" - כשהוא עדיין בלחלוחו הראוי הנה אז לא ישבר אבל כאשר פסקה הלחלוחית דרכו להתייבש טרם כל חציר כי רב הלחלוחית שבו היא סבה להתייבש מהר כאשר תסור ממנו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חנף" - כן יקרא הרשע על כי מחניף ליצרו וממלא פתויו 

מצודת דוד

"כן ארחות" - כן דרך של כל שוכחי השם עם כי בעת הצלחתם המה ממולאים בטובה אבל בבוא יום הפקודה תקות כל אחד אבדה חיש קל מהר

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יקוט" - יוכרת כמו ונקטו בפניהם (שם ז)

"כסלו" - בטחונו כמו יראתך כסלתך (לעיל ד)

"עכביש" - שממית 

מצודת דוד

"אשר יקוט" - אשר אז יוכרת בטחונו והרי היא כאריגת העכביש שאינה מתקיימת

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ישען" - עם כי הוא נשען על חוזק ביתו להתחזק בו הנה לא יעמוד בידו ועם כי יאחוז בו בחזקה לא יתקיים בידו כי יאבד ממנו בעת יכלה די גמול מעט מעשה הטוב שעשה וא"כ מרבית הטובה סיבה היא לו לרעה לקרב את האבדון כאשר מרבית הלחלוחית של הגומא והאחו סבה הוא להם להתייבש מהר

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"רטוב" - מלוחלח

"יונקתו" - ענפיו הרכים כמו ויעל כיונק לפניו (ישעיהו נג

מצודת דוד

"רטוב הוא" - ר"ל ובדבר רעות הצדיקים ימשילו לומר הנה העץ רענן אשר הוא רטוב אף בעמדו אל מול השמש וענפיו מתפשטים על כל הגן אשר הוא נטוע בו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"גל" - מעין כמו גולת מים (יהושע טו)

"יסובכו" - יתאחזו כמו עד סירים סבוכים (נחום א)

"יחזה" - ענין גבול כמו מחוז חפצם (תהלים קז

מצודת דוד

"על גל" - ושרשיו נאחזים אצל גל המים ועומד בגבול של בית אבנים והוא דבר הנותן פאר לאילן

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יבלענו" - ישחיתנו 

מצודת דוד

"אם יבלענו" - אם מי ישחיתו לעקרו ממקומו

"וכחש בו" - ר"ל שיעקרו עם כל שרשיו לבל ישאיר שארית מה עד שהאילן יכחש במקומו לומר לא ראיתיך מעולם על כי לא נשאר שם זכרון מה והוא ענין מליצה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"דרכו" - ענין סדר והנהגה 

מצודת דוד

"הן הוא משוש דרכו" - ר"ל עם כי נראה שהשחית את האילן הנה לא כן הוא כי זה הוא שמחת דרכו של האילן כי מעפר אחר אשר עתה ינטע בו יצמחו לו יונקות באופן יותר שלם כי כן דרך קצת מן הצמחים אשר תהיינה יותר שלימות כאשר יעקרו ממקומם וינטעו במקום אחר א"כ הרעה הזה הטבה היא וכן רעת הצדיקים לטובה תחשב ועם כי לא נדע היאך הוא בעבור סכלות הדעת

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הן אל" - כי האל לא ימאס תם להרע לו על לא תכלית טוב וכאשר לא יחזיק ביד מרעים להיטיב להם על לא תכלית רע

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ימלה" - כמו ימלא באל"ף 

מצודת דוד

"עד ימלה" - ר"ל וכן לא ימאס בך וישגא אחריתך עד אשר ימלא פיך שחוק ותרועת שמחה בעבור רוב הטובה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שונאיך" - השמחים לאידך ואוהבי רעתיך הם ילבשו בושת כאשר יראו אותך בטובה

"ואוהל" - אבל אהל הרשעים היא תאבד ואין לו לשוב לקדמותו ולא כן אהלך כי תשוב ותכונן כמאז (העולה מהמענה ההיא שדעת בלדד כדעת אליפז שהכל בא בהשגחה ויוכיח מאבדן בניו בבית המשתה במקום הרשע שם המשפט ויחוה דעתו שטובת הרשעים המה לתכלית רע כמו מרבית הלחלוחית במקצת הצמחים ואף רעת הצדיקים לטובה תחשב כמו עקירת קצת הצמחים ואנחנו לא נדע היאך מקוצר הדעת ואף ינחם את איוב לומר כי ישגא אחריתו)