מלבי"ם על דברים לא כט


(כט) "כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחתון". ר"ל אם תשחיתון אחרי מותי לא יהיה עוד כמו שהיה בחיי שבא לכם העונש תכף ומיד בהשגחה, רק "וקראת אתכם הרעה באחרית הימים". שלא יגיע לכם העונש עד אחרית הימים לעת תמוט רגלם, ומצד זה בקל שתכשלו לכפור בהשגחה ובעונש ה' עד "כי תעשו את הרע בעיני ה' להכעיסו במעשה ידיכם". לזה:

הפשט

(כט) "כי ידעתי אשר אחרי מותי", כי (ר"ל אם) השחת תשחתון וגו' וקראת אתכם הרעה, כי תעשו את הרע בעיני ה'. הוא באור על מה שאמר כי השחת תשחיתון כי הוא ההשחתה כי תעשו את הרע לכן תשמרו מזה ותבא אליכם ברכת טוב: