מלבי"ם על דברים לא כח


(כח) "הקהילו אלי את כל זקני שבטיכם" וגו' "ואדברה באזניהם את הדברים האלה". שיאמר אח"כ שהוא השירה: "ואעידה בם את השמים". כמ"ש האזינו השמים, ובאר הטעם כי בעת שחיה משה היה ענשם השגחיי, אבל אח"כ יהיה ע"י הסתרת פנים ולזה צריך להודיעם זה, וז"ש:

הפשט

(כח) "הקהילו אלי וגו' ואדברה באזניהם את הדברים האלה." שאומר להם בעצמי דברי השירה וגם ואעידה בם בפועל את השמים ואת הארץ:


הערות

(כח) "הקהילו אלי את כל זקני שבטיכם ושטריכם ואדברה באזניהם את הדברים האלה" למען תהיה בקבלת התורה כלם שוגגים כי לא הוסיפו דבר בתורת ה', וגם ואעידה בם את השמים ואת הארץ שכ"ז שיעמדו השמים על הארץ כן תעמוד תורת ה' בשלמותה ולא תשתנה בשום דור ובשום מקום: