מלבי"ם על בראשית מא ח

(ח) "ויהי." ד] שהיה החלום "בבקר," שחלום של שחרית מתקיים כמ"ש חז"ל. ה] "ותפעם רוחו," שנתרגש מאד מן החלום, וזה מורה שהוא חלום אמתי כמ"ש בס' החלומות," ויקרא את כל חרטמי מצרים" היודעים בכשוף ובתולדות, "ואת כל חכמיה" באצטגנינות, "ויספר פרעה להם את חלמו," שבאמת היה חלום אחד כמו שיתבאר, והחרטומים חשבו שהם שני חלומות, ועז"א א] ואין פותר אותם ב] שהיה חלום של מלכות, שהוא חלום כולל על כל המדינה כנ"ל על ופרעה חולם "והם לא פתרוהו לפרעה" ר"ל שיהיה חלום מלכות, רק פתרו על ענינים פרטיים, כמו שבע בנות אתה מוליד כמ"ש חז"ל: