מלבי"ם על בראשית לב יד


(יד)" וילן שם". פי' הרי"א שחשב אולי תבואהו נבואה מאת ה', וכשראה שלא בא דבר ה' לקח מנחה לעשו אחיו: