מזרחי על רש"י שמות כג

פסוק כח עריכה

והצרעה לא עברה את הירדן – בסוטה תנא: 'והצרעה לא עברה את הירדן'. והקשו התם 'ולא, והכתיב: „ושלחתי את הצרעה לפניך”' ותרצו 'אמר ריש לקיש על שפת הירדן עמדה וזרקה בהן מרה וסימתה עיניהם מלמעלה וסרסתן למטה, שנאמר: „ואנכי השמדתי את האמרי מפניך אשר כגובה ארזים גבהו וחסון הוא כאלונים, ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת”':