מדרש תנחומא תרומהפיסקאות: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא

פרשת תרומה

ילמדנו רבינו: מותר תרומה מה היו עושין בה? כך שנו רבותינו: מותר תרומה רקועי זהב היו עושין מהן ציפוי לבית קודש הקדשים. את מוצא שתי תרומות בחר בהן הקב"ה, אחד למשכן ואחד לכהנים. תרומת כהנים על מנת שיהיו בני תורה. אמר רבי ינאי: כל כהן שאינו בן תורה, מותר לאכול על קברו תרומה. א"ר יצחק בשם רבי יוחנן: ראה מה כתיב (יחזקאל, כב): "כהניה חמסו תורתי ויחללו קדשי", למה? "בין קדש לחול לא הבדילו ובין הטמא לטהור לא הודיעו"; כיון שאינו בן תורה, אינו יודע להבדיל בין קודש לחול ובין הטמא לטהור. ואומר (יחזקאל כב, ח): "קדשי בזית ואת שבתותי חללת", למה מבזה את הקדשים? שאינו יודע לשמור שבת. ראה כמה חביבה תרומת כהנים, שנתנה לכהנים בני תורה; אבל תרומת המשכן קראה הקב"ה לשמו, שנאמר: ויקחו לי תרומה: מדרש תנחומא תרומה ב מדרש תנחומא תרומה ג מדרש תנחומא תרומה ד מדרש תנחומא תרומה ה מדרש תנחומא תרומה ומדרש תנחומא תרומה זמדרש תנחומא תרומה חמדרש תנחומא תרומה טמדרש תנחומא תרומה ימדרש תנחומא תרומה יא