מדרש רבה על אסתר ז ט

(אסתר ז ח): "ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית?"

ושמע המן הדבר הזה ונפלו פניו.

מה עשה אליהו זכור לטוב?

נדמה לחרבונה, ואמר לו: "אדוני המלך, (אסתר ז ט): "גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי...". דאמר רבי פנחס: צריך לומר חרבונה זכור לטוב.

ואמר רב: צריך לומר ארור המן, ארורים בניו, ארורה זרש אשתו. כדכתיב: (משלי י ז): "ושם רשעים ירקב".

מיד צוה המלך לתלותו על העץ אשר הכין למרדכי. ועליו אמר שלמה בחכמתו (משלי יא ח): "צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו".

(מתוך אסתר רבה י#ט).