מדרש משלי (בובר) כ א

(משלי כ א): "לץ היין, הומה שכר" - אמר רבי זעירא: אלו דברי תורה שנמשלו ביין, שנאמר (משלי ט ה): "לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי", וכל מי שמתלוצץ בדברי תורה הוא נקרא לץ.

"לץ היין הומה שכר" - אמר רבי יוחנן: כל מיני משקין יפין לחלום חוץ מן היין, למה? אם זכה - משמחו, ואם לאו - משממו:

  • משמחו - דכתיב (תהלים קד טו): "יין ישמח לבב אנוש".
  • אם לא זכה משממו - דכתיב "לץ היין הומה שכר וכל שוגה בו לא יחכם".