פתיחת התפריט הראשי

מדרש משלי (בובר) כג כד

(משלי כג כד): "גיל יגיל אבי צדיק ויולד חכם ישמח בו" - אמר רבי ישמעאל: אשרי דוד מלך ישראל שזכה להוליד בן חכם ולשמוח בחכמתו, לכך נאמר "ויולד חכם ישמח בו", מה כתיב אחריו -


(משלי כג כה): "ישמח אביך ואמך" - אמר רבי עקיבא: אפילו הקב"ה והחכמה שמחים בו: ישמח אביך - זה הקב"ה, ואמך - זו החכמה, שנאמר (משלי ב ג): "כי אם לבינה תקרא".