מדרש משלי (בובר) יג כג

(משלי יג כג): "רב אוכל ניר ראשים" - אמר רבי שמעון בן יוחאי: בעולם הזה, העשיר אוכל את העני, אבל לעולם הבא, הקב"ה תובע ממנו, שנאמר (תהלים יב ו): "משוד עניים, מאנקת אביונים, עתה אקום וגו'", אמר הקב"ה: הגיע זמן שאתבע מכם שוד עניים ואנקת אביונים, מה שגזלתם ומה שציערתם.

רבי יוסי הגלילי אומר: לא כי, אלא אף על פי שאדם גוזל וחומס בעולם הזה, אינו יוצא מעולמו עד שאחרים בוזזין אותו. מהיכן אנו למדין? מסופו של פסוק, שנאמר "ויש נספה בלא משפט" - כך עושין לו בלא משפט.