מדרש משלי (בובר) יג כא

(משלי יג כא): "חטאים תרדף רעה" - תרדף רעה להם ולבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות. "ואת צדיקים ישלם טוב" - שישלם שכר להם ולבניהם עד סוף כל הדורות. מה כתיב אחריו -


(משלי יג כב): "טוב ינחיל בני בנים". מכאן אתה למד, שמנחיל טובות לבניו ולבני בניו.