מדרש משלי (בובר) ה כא

(משלי ה כא): "כי נוכח עיני ה' דרכי איש" - אל יאמר אדם 'אלך ואעבור עבירה, שאין הקב"ה רואה אותי', למה - שהוא בשמים ואתה בארץ, אלא אף-על-פי-כן דע, "נוכח עיני ה' דרכי איש".

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "כי נוכח עיני ה' דרכי איש" - אם הולך אדם לדבר מצוה, מחשבין לו אותה את ההליכה בדרך מצוה, ואם הולך לדבר עבירה, מחשבין לו אותה עבירה.

"וכל מעגלותיו מפלס" - מכאן אמרו חכמים (משנה אבות ב א): "דע מה למעלה ממך: עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים".