מדרש משלי (בובר) ב יב

(משלי ב יב): "להצילך מדרך רע" - אם עסקת בדברי תורה, יכולין הן להצילך מדרך רע, למה? שהן דומים לחרב פיפיות, שנאמר (תהלים קמט ו): "וחרב פיפיות בידם": רבי יהודה ורבי נחמיה:

  • רבי יהודה אומר: פיפיות כחרב שהיא אוכלת משני צדדיה;
  • ורבי נחמיה פיפיות שהם כתובים מזה ומזה.

וכך היא תורה, דינין מלפניה ודינין מאחריה:

  • מלפניה מנין - שנאמר (שמות טו כה): "שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו",
  • מלאחריה מנין - דכתיב (שמות כא א): "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם".

"מאיש מדבר תהפוכות" - זה פרעה הרשע, בשעה שהיה משה נכנס אליו, היה מדבר עמו בדברי תהפוכות, הא כיצד? כשהיתה הגזירה באה עליו, היה אומר למשה 'לך הסר הגזירה מעליי ואני משלח את ישראל', והיה משה מבקש רחמים, עד שהיה מעביר הגזירה, וכיוון שראה פרעה שבטלה, היה מתהפך במידותיו, ואומר (שמות ה ב): "לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח", לכך נאמר "מאיש מדבר תהפוכות".