מדרש משלי (בובר) ב ז

(משלי ב ז): "יצפון לישרים תושיה" - רבי אליעזר שאל את רבי יהושע 'אמור לי, פסוק זה מהו?', אמר לו 'בני, משעה שנוצר אדם ממעי אמו, אותה תורה שהוא עתיד ללמוד צפונה היא לו, לכך נאמר "יצפון לישרים תושיה".

"מגן להולכי תום" - מה המגן הזה מגין על האדם, כך תורה מגינה על כל המתעסק בה.