מגן אברהם על אורח חיים תרצד

סעיף אעריכה

(א) ב' מתנות:    משלו ולא משל מעות מעשר [של"ה] ואם בא להוסיף מוסיף משל מעשר [מהרי"ל בתשו' סי' נ"ו], וכתוב במאור דלא יתן להם קודם פורים דלמא אכלו להו קודם פורים:

(ב) בליל פורים:    ובמדינתנו נותנין בשחרית קודם קריאת המגילה:

(ג) מבן כ' וכו':    זהו לדעת הר"ע ברטנורה אבל התי"ט כ' שהפוסקי' חולקים וס"ל דבן י"ג חייב ונשים פטורים בהג"מ כ' דנשים וילדים חייבים ולא ידעתי מנ"ל האי ואי' במשנה כל קטן שהתחיל אביו לשקול על ידו שוב אינו פוסק: במקום דנהיגי לתת המעות לחזן אין איסור בדבר דכל הנותן אדעתא דמנהג נותן [מ"ב סי' נ"ד] אבל לא נפקי בזה ידי מתנות לאביונים אא"כ מחלקים מהם לעניים:

סעיף בעריכה

(ד) אין משנין:    כ' ב"י בשם הג"א מעות שחשב בלבו לחלקם ביום פורים אינו רשאי לשנותו עכ"ל ועיין ביורה דעה סוף סי' רנ"ח ובחושן משפט סי' רי"ב ס"ח:

(ה) ודוקא הגבאים אבל כו':    בטור משמע שאף בני העיר אין יכולין לשנות וכ"מ מל' רמ"א כאן אבל המרדכי כ' בהדיא דבני העיר יכולין לשנות וא"כ דינם כשאר צדקה כמ"ש ביורה דעה סי' רנ"ו ס"ד:

סעיף געריכה

(ו) ובמקום שנהגו:    אבל לכתחלה אין לנהוג ליתן לעכו"ם: