מגן אברהם על אורח חיים תקכב


סעיף בעריכה


(א) על הכתף:    אפילו יכול לילך בלא כסא אם יש בו איזה צורך לכתף כגון שלא יטנף בגדיו או ביעתותא מותר (יש"ש) עב"י:

סעיף דעריכה


(ב) אין מנהיגין:    אפי' אזמניה מאתמול לכך דמיחזי כמאן דאזיל לשוק למוכרה עיין סי' (תקי"ו):