מגן אברהם על אורח חיים תקכא


סעיף אעריכה

(א) משילין:    בגמרא משמע דוקא כשהמטר יורד עליהם ומשום הפסד שרי וכ"כ הטור דאל"כ ה"ל כמפנה אוצר עיין סי' של"ג וכתב היש"ש אפי' טובא ואפי' לגמור האוצר שרי וכ"ד הרי"ף והרמב"ם מדסתמו דבריהם וכ"מ דעת הש"ע דלא כמ"ש בב"י:

(ב) ארובה:    הוא חלון שבתקרה:

(ג) בחלונות:    הן בכותל וצריך להגביהן:

(ד) בסולמות:    וה"ה במדריגות שלנו (רש"י יש"ש):