מגן אברהם על אורח חיים תקכג


סעיף אעריכה

(א) עושין חבורה:    דדבר שאין מתכוין שרי:

סעיף בעריכה

(ב) אין מגרדין:    דהוי פסיק רישי' אף על גב דלא ניחא ליה אסו' כמ"ש סי' ש"כ סי"ח:

סעיף דעריכה

(ג) הטמאה אסור:    דלא מהני כלום שאין מרחמה: