מגן אברהם על אורח חיים תקטז


סעיף אעריכה


(א) שמחוסרת טחינה:    אף על גב דחזיא לבהמה בלא טחינה מ"מ אסור לשלוח לצורך בהמה כמ"ש סוף סי' תקי"ב (יש"ש) ולפ"ז מותר לשלוח במקום שהוא רשות אחר לשבת:

סעיף בעריכה


(ב) בשורה:    דמחזי כמי שמוליכ' למכור בשוק ונ"ל דאפי' בחצר אסור (עיין סי' ש"ה סי"ט):


(ג) זה אח"ז:    וביש"ש פסק דאפי' בערבוביא אסור ובג' מינים שרי בערבוביא ואסור בזה אח"ז:

סעיף געריכה


(ד) קשים:    כדרך שמותר להשתמש בהם כמ"ש ביורה דעה סי' ש"א:


(ה) כיון שראוים:    אף ע"ג דעכשיו אין ראוים ליהנות מהם מ"מ שמחה הוא לו שנהנה בשילוחן:


(ו) בחול:    לאפוקי תבואה דאפילו בחול אינה ראויה בלא טחינה: