מגן אברהם על אורח חיים ת

סעיף אעריכה

(א) בחצי העיר:    ואם כלתה מדתו בסוף העיר כל העיר נחשב כד"א כמ"ש רסי' ת"ח:

(ב) דעתו ליכנס וכו':    כשהיה בדרך היה בדעתו ליכנס לעיר ובין השמשות אמר שביתתי במקומי: