מגן אברהם על אורח חיים שפח

סעיף אעריכה

(א) אבל אם עירבו וכו':    דקי"ל דאין מבוי ניתר בלחי וקורה עד שיהיו בתים וחצירות פתוחין לתוכו וכיון שעירבו נעשה חצירות כבתים וא"כ ליכא חצירות במבוי (מ"מ) וא"כ אם ניתר בצ"ה או בב' פסין שרי ועיין סימן שס"ג סכ"ו: