מגן אברהם על אורח חיים שפט

סעיף אעריכה

(א) יותר מסאתים אוסר כו':    צ"ע דאפי' בית סאתים אסור דאינו ראוי לו דאסור להוציא מבית לקרפף כמ"ש סימן שע"ב ואפשר כיון דשרי לטלטל בתוכו ניחא ליה ביה משא"כ ביותר מסאתים: