מגן אברהם על אורח חיים שפז

סעיף אעריכה

(א) במבוי בפת:    ואם נשתתפו ביין אם אין מקפידין בעלמא על פרוסתן סומכין על השיתוף בשבת הראשונ' לבד ואין מתירין דבר זה אלא מדוחק (רמב"ם פ"ה):

(ב) וי"א דסומכין כו':    וב"ח כ' דכ"ע מודו דסומכין בזה על השיתוף: