מגן אברהם על אורח חיים שפה

סעיף אעריכה


(א) צדוקי:    ואף על פי שמחלל שבת במילי דרבנן מ"מ אנוסים הם דמנהג אבותיהם בידיהם:

סעיף געריכה


(ב) ישראל מומר:    ואם חילל שבת בחד זימנא לא מקרי מומר (הג"מ פ"ב ותוס') עיין ביורה דעה סי' י"א:

סעיף דעריכה


(ג) פתח אחר:    ואם פתח לו פתח אחר שמימר עיין סי' שפ"ג: