מגן אברהם על אורח חיים שפד

סעיף אעריכה


(א) נכנס ברשות:    נ"ל דעכו"ם שיש לו חוב על הבית מקרי ברשות ועיין בחושן משפט סי' רל"ו עיין סי' שפ"ב סט"ו עיין ססי' ש"ע:

סעיף בעריכה


(ב) בין בחזקה:    צ"ע דבס"א כ' דשלא ברשות אינו אוסר ואפשר דס"ל דחיל המלך כברשות דמי דדינא דמלכותא דינא וכמ"ש רסי' ת"מ אבל ברשב"א משמע דחיל המלך שוה לשאר עכו"ם עיין בבית יוסף וצ"ע ועכ"פ אינן אוסרים פחות מל' יום אם אין רגילין לבוא ואם יש לישראל רשות להניח כלים בחדרם אין אוסרים עיין סי' שפ"ב ס' י"ח: