מגן אברהם על אורח חיים שכד

סעיף געריכה

(א) מורסן:    כתב הרמב"ן במלחמות לסברא קמייתא דאם מגבל מעט מעט שרי בלא שינוי וכמ"ש סימן שכ"א סי"ד ע"ש:

(ב) ונותן לפני כל בהמה ובהמה:    אבל אסור לגבל יותר ממה שצריך וקשה דאמרינן בגמרא אפי' כור ואפי' כוריים וכו' עיין בבית יוסף שנדחק בזה ולי קשה עוד דהא כתב בחושן משפט סימן של"ח דמאכל פרה ד' קבין ליום וא"כ היכי קאמר ר"י אפי' קביים מאי אפי' הוא זה לכן נראה דודאי לכ"ע אסור להכין יותר מהצריך ליום אלא דרב מנשיא אוסר להכין יותר ממה שרגילים בפעם א' בחול וזה התירו ר"י ועולה כנ"ל נכון:

סעיף ועריכה

(ג) דלועים:    ודוקא בדלועים קשים כמ"ש ס"ז:

סעיף זעריכה

(ד) הקשה שא"א להם כו':    אפי' נאכלין ע"י הדחק בלא חתיכה שרי [ב"י] והע"ש לא דק מ"ש כאן ובסי' שכ"א דבקשין לגמרי אסור דהא קי"ל כר"י:

(ה) דק דק לפני העופות:    דדבר שהיא מלאכה כגון טחינה אסור לעשות לבהמה אפי' בי"ט כמ"ש סוף סי' תקי"ב וסי' שכ"א סי"ב:

סעיף יאעריכה

(ו) ולא לפני חזיר:    דארור האיש שמגדל חזירים ועיין ביורה דעה סי' קי"ז:

(ז) לפני כלב:    משמע בגמ' אפי' כלב שאינו מגדלו בביתו מותר דמצוה ליתן לו מזונות ועיין סי' ש"ח ססכ"ט:

יש נוהגין לתת חטין בשבת שירה לפני העופות ואינו נכון שהרי אין מזונתן עליך ועב"י שלא כדברי הע"ש:

סעיף ידעריכה

(ח) ויש מחמירין:    ואין למחות ביד הנוהגין היתר [ב"ח]:

סעיף טועריכה

(ט) לסלק התבן:    מפני שיש שנמאס ואינו ראוי לאכילה, רש"י: