מגן אברהם על אורח חיים רלא

סעיף אעריכה


(א) ויהי נועם:    משום סכנת המזיקין (מהרי"ו בדיניו סי' ו' וב"י סי' רל"ט בשם סמ"ג):


(ב) בסוד ישרים וכו':    אינו משובח ומ"מ טוב הוא דמתוך כך בא לשמה: