מגן אברהם על אורח חיים רל

סעיף אעריכה


(א) אחר מ' יום:    דתוך מ' יום מועיל תפלה:


(ב) לכרך:    שם מצוים מושלים רעים ומחפשין עלילות (רש"י):


(ג) וזו היא ת"ה:    ואם כבר אמר ת"ה בשחרית אומר מודה אני וכו' עד לשלום ואם יוצא בשחרי' מעיר קטנה אומר י"ר לבד וכ"מ בב"ח:


(ד) בסימן ק"י:    משמע דאף שיצא מהכרך לא יאמר עד שיחזיק בדרך לא כע"ת:

סעיף געריכה


(ה) למרחץ:    שיש מתחתיו חפירה שהמים נופלים לתוכ' ורוחצים ע"ג תקרה שעל גבה (רש"י) וא"כ יש בו סכנה שלא יפלו לתוכה אבל במרחן דידן א"צ להתפלל תפלה זו (ב"ח):

סעיף דעריכה


(ו) להקיז דם:    נ"ל דה"ה בכל מידי דרפואה יאמר זה, מי שמתעטש וחבירו א"ל אסותא יאמר לו ברוך תהיה ואח"כ יאמר לישועתך קויתי ה' דהמתפלל על חבירו הוא נענ' תחלה יש"ש ב"ק פ"ח סי' ס"ד: